آرشیو های :

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گرانفسکی و همکاران (۲۰۰۱ )تدوين شده است، اين پرسشنامه، پرسشنامهای چند بعدی و يک ابزار خود گزارشی است كه دارای ۳۶ ماده است و دارای فرم ويژه بزرگسالان و كودكان می باشد. مقیاس تنظیم شناختی هیجان نه (۹) راهبرد شناختی ملامت خويش، پذيرش، نشخوارگری، تمركز مجدد مثبت، تمركز مجدد بر برنامه ريزی، ارزيابی مجدد مثبت، ديدگاه پذيری، فاجعه انگاری و ملامت ديگران را ارزيابی می كند. گارانفسکی و همکاران اعتبار و روايی مطلوبی را برای اين پرسشنامه گزارش كرده اند.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:6 نوع فایل:...

ادامه مطلب »

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود ، توسط باس و پری ) ۲۹۹۱ ( مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل ۱۹ عبارت و چهار زیر مقیاس است.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:5 نوع فایل:word نسخه...

ادامه مطلب »

پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد

پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۱۱
نوع فایل:word

ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد است، پرسشنامه در قالب ۳۳ سؤال با مقیاس رتبه های تنظیم شده که در مقیاس لیکرت طیف ۱ تا ۴را در بر می گیرد. کمترین مقدارعددی ۱و بیشترین مقدار عدد ۴ در نظر گرفته شد. مؤلفه های این پرسشنامه عبارتند از: آموزش شغلی، غنی سازی شغلی، تفویض اختیار، انگیزه های فردی، سبک مدیریت مشارکتی و نگرش شغلی است. از کارکنان خواسته شده پس از مطالعه هر سؤال نظرشان را در مورد آن مشخص نمایند .

RIAL 40,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:1...

ادامه مطلب »

مقياس ارزيابی تعلل ورزی تحصيلی (TPS)

مقياس ارزيابی تعلل ورزی تحصیلی (TPS)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

اين مقياس توسط ديويد تاكمن و سكستون در سال ۱۹۸۹ طراحی شده است که نخستين بار در سال ۲۰۰۱ ميلادی توسط تاكمن در دانشگاه تورنتو كانادا جهت سنجش ميزان تعلل ورزی دانشجويان اجرا و هنجاریابی شد. پس از اجراي پرسش نامه ۳۵ گويه ای بر روی ۱۸۳ دانش آموز، با استفاده از تحليل عاملی به ۱۶ گويه كاهش يافت.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

مقياس ارزيابی تعلل ورزی تحصیلی (TPS) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:6 نوع فایل:...

ادامه مطلب »