آرشیو های :

مقیاس بلوغ عاطفی

مقیاس بلوغ عاطفی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۴۸ سؤال است که توسط یاشویر سینگ و ماهیش بهار گاوا ( ۱۹۷۴ ) طراحی شده است، پنج حیطه عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، سازگاری اجتماعی، فروپاشی شخصیت، فقدان استقلال را اندازه گیری میکند.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

مقیاس بلوغ عاطفی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 نوع فایل:word این پرسشنامه دا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال بوده و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان ( ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران ) است. این پرسش نامه توسط گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱) به منظور ارزیابی راهبردهای شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهای تهدید کننده یا استرس های زندگی به کار می برد ابداع شده است.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:5 نوع فایل:word ا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین بامریند

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین بامریند

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

پرسشنامه ۳۰ سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند) که فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰گویه است که توسط دیانا بامریند (۱۹۷۳) طراحی وساخته شد .این پرسشنامه توسط حسین پور (۱۳۸۱) ترجمه شده است و پس از تحلیل عاملی مشخص شد که پرسشهای شماره ۲۸، ۱۴، ۱۳، ۲۶ روی هیچ عاملی بار نمی شوند در نتیجه پرسش های مذبور حذف شدند این پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین را در سه عامل اندازه گیری می کند.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین بامریند روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 نوع فا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

این آزمون( ضمیمه شماره ۲) ااقتباس شده از پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین (PAS) که توسط شابین (۱۹۴۹) ساخته شده است می باشد . فرم اولیه آن شامل ۸۵ سوال بوده که بعدها مورد تعدیل قرار گرفته است . فرم مورد استفاده ما توسط دروز و تی هن (۱۹۵۷) تنظیم گردیده که ۳۰ سوال تک مفهومی پنج گزینه ای (از موافقت کامل تا مخالفت کامل) را شامل می شود که مواد آن به سه مقیاس فرعی مساوی تقسیم شده و در سال ۱۳۷۲ به همت اساتید دانشگاه اهواز و زیر نظر آقای دکتر شکرکن و دکتر نجاریان ترجمه و معرفی شده است.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:6 نوع ف...

ادامه مطلب »

پرسشنامه رهبری اخلاقی

پرسشنامه رهبری اخلاقی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

پرسشنامه رهبری اخلاقی عمادی فر) ۱۳۸۸ ( پنج مؤلفه رهبری اخلاقی را در قالب ۴۱ گویه می سنجد، که مولفه های آن عبارتند از: صداقت و درستی، تنظیم فعالیتها در چارچوب اخلاقی، اعتماد، تلاش در جهت ارتقای کارکنان، اجازه ابراز عقاید مخالف. این پرسشنامه در مقیاس چهار درجه ای لیکرت)کاملا موافق، موافق، مخالف، کاملا مخالف( تهیه و تنظیم شده است.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه رهبری اخلاقی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:5 نوع فایل:word پرسشنامه ر...

ادامه مطلب »

پرسشنامه خود پنداره SCQ

پرسشنامه خود پنداره SCQ

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۱۲
نوع فایل:word

این پرسشنامه در سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۷ توسط کارال را جرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده است . این آزمون شامل دو فرم است که در هر دو آنها مجموعه ای یکسان از ۲۵ زوج صفت شخصیتی متضاد ارائه شده است که آزمودنی در پاسخ گویی به فرم اول بر اساس اینکه خود را چگونه می بیند. و در فرم دوم چگونه می خواهد باشد، توصیف کند. در این آزمون بالا بودن خودپنداره به معنای تطابق نداشتن بین خود واقعی و خود آرمانی است.

RIAL 50,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه خود پنداره SCQ روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:12 نوع فایل:word این پرس...

ادامه مطلب »