آرشیو های :

پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)

پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻠﻜﺎت و ﻫﻤﻜﺎران (۲۰۱۱) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻨﺞﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن، ﺣﺴﺎب ﻛﺮدن، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ از ۲۰ آﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

RIAL 28,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 نو...

ادامه مطلب »

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال ۱۹۹۵ توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بررسی انگیزه درونی،انگیزه بیرونی و بی انگیزگی در زمینه ورزش تهیه شد. پاسخ دهندگان باید با استفاده از یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای (اصلاً مطابقت نمی کند= ۱ تا کاملاً مطابقت می کند= ۷) مشخص کند که هر یک از ۲۸ عبارت مطرح شده و آزمودنی باید میزان نقش هر یک از عبارت را در فعالیت ورزشی اش مشخص سازد.

این آزمون از ۷ زیر مقیاس تشکیل یافته که هر یک از آنها دارای ۴ عبارت است این زیر مقیاس ها عبارتند از : انگیزه درونی- برای آگاهی، انگیزه درونی- برای موفقیت،انگیزه درونی-برای تجربه انگیزش،انگیزه انگیزه بیرونی-هویت،انگیزه بیرونی-درون فکنی، انگیزه بیرونی- مقررات بیرونی و بی انگیزگی.
شیوه نمره گذاری:
برای بدست آوردن نمره هر زیر مقیاس کافی است نمره همه عبارات مورد نظر را با هم جمع کنید. نمره بالا در هر زیر مقیاس نشان دهنده گرایش انگیزشی آزمودنی است.

پایایی و اعتبار:

پلتیر و همکاران به منظور هنجاریابی مقیاس انگیزش ورزشی آن را بر روی ۵۹۳ دانشجوی ورزشکار کانادایی اجرا کردند. آنها ضریب آلفای کرونباخ ۶ زیر مقیاس پرسشنامه را مطلوب و بین ۷۴/۰ تا ۸۰/۰ گزارش کردند و تنها ضریب آلفای زیر مقیاس هویت پایین تر (۶۳/۰) بوده است. …

مشخصات پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه انگیزه ورزش SMS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال 1995 توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بر...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ی اضطراب اسپنس (SCAC)

پرسشنامه ی اضطراب اسپنس (SCAC)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

مقیاس اضطراب اسپنس از ۴۵ عبارت تشکیل می شود که ۳۸ عبارت آن نمره گذاری شده و شش عبارت آن که عبارت های پرسشی مثبت هستند ، محاسبه نمی شوند. همچنین این آزمون دارای یک سوال باز است که کودک به طور تشریحی به آن پاسخ خواهد داد و برای سنین ۸ تا ۱۵ سال تهیه شده است.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه ی اضطراب اسپنس (SCAC) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:6 نوع فایل:word م...

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین (بر اساس چاچوب نظری مبلر- نانالی و اکمن)

پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین (بر اساس چاچوب نظری مبلر- نانالی و اکمن)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان کیفیت ارتباط زوجین از ابعد مختلف (توجه به خود، توجه به همسر، برنامه ريزی برای حل مشکلات، سبکهای ارتباطی) است. این پرسشنامه توسط خوشکام (۱۳۸۵) طراحی گردیده است.. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است .

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین (بر اساس چاچوب نظری مبلر- نانالی و اکمن) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل ا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه شايستگی های دانشجويان پرستاری برای ارايه مراقبت های معنوی

پرسشنامه شايستگی های دانشجويان پرستاریبرای ارايه مراقبت های معنوی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنوي از ابعاد مختلف (ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی، تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی، حمایت فردی و مشاوره با بیمار، ارجاع به متخصصان، نگرش درباره معنویت بیمار، ارتباطات) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است .

رایگان – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه شايستگی های دانشجويان پرستاریبرای ارايه مراقبت های معنوی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز

پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۴
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن به صورت کلی ارزیابی میزان وجود حس خوشبختی در افراد است.

RIAL 38,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه: 4 نوع فایل:word این...

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در زمینه فرایند برنامه ریزی استراتژیک در سازمان

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در زمینه فرایند برنامه ریزی استراتژیک در سازمان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۳
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی نگرش (مثبت یا منفی) کارکنان در زمینه فرایند برنامه ریزی استراتژیک در سازمان است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است .

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در زمینه فرایند برنامه ریزی استراتژیک در سازمان روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ی توانایی شناختی

پرسشنامه ی توانایی شناختی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۵
نوع فایل:word

نجاتی (۱۳۹۲) پرسش نامه توانایی های شناختی را با هدف ارزیابی هفت عامل مجزا (حافظه، توجه انتخابی و کنترل مهاری ، تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، توجه پایدار ،شناخت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی ) طراحی کرد .

پرسشنامه ی توانایی شناختی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه: 5 نوع فایل:word نجاتی...

ادامه مطلب »

گزارش کار آزمایش های روان شناسی تجربی

گزارش کار آزمایش های روان شناسی تجربی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۲۸
نوع فایل:word

تجربه های مختلف ثابت کرده است که ادراک ما کپیۀ سادۀ واقعیت نیست به عبارت دیگر ، دنیای خارج به همان صورتی که هست در ذهن ما منعکس نمی شود زمانی که ادراک ما با واقعیت تطبیق نکند اصطلاحا ً گفته می شود که به خطای ادراک گرفتار شدیم.

RIAL 45,000 – خرید و دانلود فایل

گزارش کار آزمایش های روان شناسی تجربی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه: 28 نوع فا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ترس از تاریکی

پرسشنامه ترس از تاریکی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۳
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان ترس از تاریکی می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای است .

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه ترس از تاریکی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه: 3 نوع فایل:word این پرسش...

ادامه مطلب »