آرشیو های :

مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS

مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS

مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS در سال ۱۹۹۳ توسط برور و همکاران به منظور سنجش هویت ورزشی ورزشکاران ساخته شده است. این آزمون یک ابزار خودگزارشی ۱۰ عبارتی است که آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص سازد.

مقیاس هویت ورزشی دارای ۴ زیر مقیاس به این شرح است:مقیاس هویت ورزشی دارای ۴ زیر مقیاس به این شرح است:

  1. هویت اجتماعی ۳-۷ ۲۲
  2. هویت خود ۱-۲ ۲۳
  3. انحصاری بودن ۴-۵-۹ ۳۴
  4. آسیب پذیری عاطفی منفی ۱۰-۸ ۲

برای بدست آوردن نمره هویت ورزشی کلی باید امتیاز هر ۱۰ عبارات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر نشان دهنده این مطلب است که آزمودنی به خوبی نقش خود به عنوان یک ورزشکار را پذیرفته است در مقابل نمره پایین در این مقیاس حاکی از آن است که فرد برای نقش ورزشی خود سرمایه گذاری اندکی کرده است.

روایی و پایاییضریب آلفای کرونباخ زیرمقیاس های آزمون هویت ورزشی بدین شرح گزارش شده است:زیرمقیاس هویت فردی = ۷۶/۰زیرمقیاس هویت اجتماعی = ۶۲/۰زیرمقیاس انحصاری بودن = ۷۸/۰زیرمقیاس آسیب پذیری عاطفی منفی = ۶۱/۰ضریب آلفای مقیاس کلی هویت ورزش = ۸۳/۰پایایی بازآزمایی مقیاس هویت ورزشی نیز ۸۹/۰=r بوده است.اعتبار همگرای آزمون از طریق همبستگی متوسط آن با مقیاس نقش خود(کوری و ویز ۱۹۸۹ ۶۱/۰=r) و ۳ زیر مقیاس پرسشنامه جهت گیری ورزشی (گیل و دیتر ۱۹۸۸ ۵۳/۰ تا ۲۶/۰=r) به اثبات رسیده است.

 مشخصات مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

 جهت دانلود مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید ودانلود فایل

مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS در سال 1993 توسط برور و همکاران به منظور سنجش هویت ورزشی ورزشکاران ساخته شده است. این آزمون ی...

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی دارای ۲۱ گویه می باشد و هدف آن بررسی میزان اعمال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه در سازمان های دولتی است. پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه¬گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (۰) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (۱+) به معناي پایائی کامل قرار می¬گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می¬شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بهبود عملکرد مالی برابر با ۷۸/۰ می باشد. روایی پرسشنامه …

مشخصات پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتیبر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی دارای ۲۱ گویه می باشد و هدف آن بررسی میزان اعمال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل ه...

ادامه مطلب »

پرسشنامه علایم اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده)

پرسشنامه علایم اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده)

پرسشنامه علایم اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده) دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی علایم اعتیاد (ارزیابی میزان احتمال اعتیاد فرد) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است .در پایان نامه اکبری موظف (۱۳۹۲) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از اساتید روانشناسی و جامعه شناسی توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه¬گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (۰) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (۱+) به معناي پایائی کامل قرار می¬گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می¬شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه علایم اعتیاد ۷۰/۰ بدست آمد که بیانگر پایایی خوب این ابزار است.

مشخصات پرسشنامه علایم اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه علایم اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده) بر روی دکه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه علایم اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده) دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی علایم اعتیاد (ارزیابی میزان احت...

ادامه مطلب »

پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو TAS

پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو TAS

پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو  TAS دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان الکس تیمیا یا دشواری در بروز هبجان ها و ابعاد آن (مقیاس دشواری در تشخیص احساسات، مقیاس دشواری در توصیف احساسات، مقیاس تفکر با جهت گیری خارجی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است .

ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ، (۲۰۰۲) آﻟﻔـﺎي اﻳـﻦ ﻣﻘﻴــﺎس را در ﻧﻤﻮﻧــﻪ اﻳﺮاﻧــﻲ، ﺑــﺮاي دﺷــﻮاري در ﺗــﺸﺨﻴﺺ اﺣﺴﺎس ﻫﺎ ۷۴/۰، ﺑﺮاي دﺷﻮاري در ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺣﺴﺎس ﻫﺎ ۶۱/۰ و ﺑــﺮاي ﺗﻔﻜــﺮ ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﺑﻴــﺮون ۵۰/۰ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آورده اﻧــﺪ. ﻣﺤﻤــﺪ (۱۳۸۰) اﻋﺘﺒــﺎر ﻛــﻞ ﻣﻘﻴــﺎس را در ﻧﻤﻮﻧــﻪ اﻳﺮاﻧــﻲ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش دوﻧﻴﻤﻪﻛﺮدن و ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ۷۴/۰ و ۷۲/۰ و رواﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس را ۰/۸۵ ﮔﺰارش ﻛﺮد.

مشخصات پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو  TAS دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو  TAS دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو  TAS دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی میزا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی عملكرد مدیران

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران دارای ۲۱ سوال می باشد که هم حاوی سوالات مثبت و هم حاوی سوالات منفی است. طیف پاسخدهی آن به صورت پنج گزینه ای میباشد. برای بدست اوردن نمرع کلی در پرسشنامه عملکرد مدیر، جمع نمرات کل سوالات را محاسبه نموده و به عنوان امتیاز آزمون شونده ثبت می گردد. بدیهی است هر چه این نمره کلی بالاتر باشد، نشانگر عملکرد بهتر مدیر خواهد بود. دامنه نمره این پرسشنامه از ۲۰ تا ۱۰۰ متغیر خواهد بود.

مشخصات پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران

روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران بر رو ی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 15,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران دارای 21 سوال می باشد که هم حاوی سوالات مثبت و هم حاوی سوالات منفی است. طیف پاسخدهی آن به...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران اخلاق کسب و کار توسط Robin و Reidenbach 1990 ساخته شده است که از ۸ گویه و ۳ خرده مقیاس تساوی اخلاقی (۴ سوال)، نسبیتی (۲ سوال) و قراردادی (۲ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان پایبندی به اصول اخلاقی در کسب و کار بکار می رود. برای تمامی سوال ها از طیف هفت نقطه ای دو قطبی استفاده می شود.

اخلاق را می توان مطالعه و بررسی معیارها و قواعدی دانست که راهنمای عمل افراد و گروه ها در انجام امور مقبول است. با قراردادن امکانات مساوی و آزادی فردی در اختیار افراد، اخلاق می جوشد. توجه به الزام های اخلاقی می تواند ضمن حفظ سودآوری بنگاه ها و کارآمدی تولید و توزیع، اعتماد و رضایت مشتریان را نیز جلب کند
اخلاق کاری از نظر کاری ارزش درونی مثبت بر انجام خوب وظایف است. اگر ارائه دهنده خدمت از اصول و شاخص های اخلاقی برخوردار باشد و از آن ها استفاده کند، خواهد توانست رضایت مشتری را به همراه آورد. اخلاق کاری مجموعه تعهدات و وظایف در رابطه با وظایف شغلی فرد است و انتظار می رود که به آن ها پاسخ دهد .

مشخصات پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران اخلاق کسب و کار توسط Robin و Reidenbach 1990 ساخته شده است که از 8 گویه و 3 خرد...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری دارای ۲۳ سوال بوده و هدف آن بررسی اخلاق کار از ابعاد مختلف (علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار، مشارکت در کار) می باشد.در پژوهش شریفی و همکاران (۱۳۹۱) روایی پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و مورد تایید اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گرفته و پایایی آن نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه ای ۳۰ نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ۸۴/۰ بدست آمده است که بیانگر پایایی خوب این ابزار می باشد.

مشخصات پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اخلاق کار گریگوری بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری دارای 23 سوال بوده و هدف آن بررسی اخلاق کار از ابعاد مختلف (علاقه به کار، پشتکار در کار، رواب...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان استاندارد کلايکمن و هنينگ (۲۰۰۰) براي جمع آوري داده هاي مربوط به تعهدات حرفه اي و منافع فردي مورد استفاده قرار گرفته که در پرسشنامه فوق از سؤال يک تا دوازده که به صورت طيف ۵ مرتبه اي ليکرت امتياز بندي شده براي اندازه گيري تعهدات حرفه اي و سؤال چهل و يک تا چهل و چهار براي اندازه گيري منافع فردي استفاده شده است.

از پرسشنامه وضعيت اخلاقي فارسيث (۱۹۸۰) که براي گرد آوري داده هاي مربوط به ايدئولوژي هاي اخلاقي استفاده شده، سؤال سيزده تا بيست و يک براي اندازه گيري ايدئولوژي اخلاقي ايده آل گرايي و سؤال بيست و دو تا سي و يک براي اندازه گيري ايدئولوژي اخلاقي نسبي گرايي استفاده شده است. هم چنين براي اندازه گيري مسئوليت پذيري اجتماعي از پرسشنامه استاندارد سينگاپکدي و همکاران (۱۹۹۶)، سؤالات سي و دو تا سي و شش پرسشنامه و براي جمع آوري داده هاي مربوط به تعهدات سازماني از پرسشنامه هانت و همکاران (۱۹۸۹)، سؤالات سي و هفت تا چهل پرسشنامه که به صورت طيف ۵ مرتبه اي ليکرت امتياز بندي شده استفاده شده است.

مشخصات پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۱۰
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان بر روی دکمه زیر کلیک کنید

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان استاندارد کلايکمن و هنينگ (2000) براي جمع آوري داده هاي مربوط به تعهدات حرفه اي و منافع فرد...

ادامه مطلب »

پرسشنامه احوال شخصی وودورث

پرسشنامه احوال شخصی وودورث

پرسشنامه احوال شخصی وودورث به وسیله جمعی از اساتید به زبان علمی ترجمه و در سال۱۳۸۱ به وسیله موسسه روانشناسی با فرهنگ ایران (در بین دانش آموزان) میزان شد. پرسشنامه طبق نظر بسیاری از صاحبنظران یکی از معتبرترین وسایل اندازه گیری تمکایل به اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان محسوب می شود. آنچه در این پرسشنامه مورد توجه می باشد، روایی صوری و روایی محتوایی آن است. سوالهایی که در آن آورده شده است، نمونه معرفی از تنام حیطه ها، مهارتها، تواناییها و درک مفایهم و دیگر رفتارهایی است که قرار است به وسیله پرسشنامه اندازه گیری شود. پرسشنامه وودورث از لحاظ الگوی کلی و کزینش و گروه بندی بیشتر متکی بر رواسازی محتوایی است (براهنی، ۱۳۷۵، به نقل از ساعت چی و همکاران، ۱۳۸۹).

۱- مقیاس هیجان پذیری: اگر فردی از نمره ۶ بالاتر در شماره ۱ بگیردريال هیجان پذیر است. این افراد تحریک پذیر هستند، در برابر محرک های محیطی واکنشهای سریع و غیرمعقول (مانند ترس از خود) نشان می دهند. در برابر محرک های اضطراب انگیز واکنش هاب اضطرابی از خود نشان می دهند و نمی توانند هیجان های خود را کنترل کنند.، تحمل انها در برابر فشارهای روانی اندک می باشد و ممکن است به آسانی به گریه بیفتند.

۲- مقیاس ضعف روانی: اگر فردی از ۷ نمره بالاتر در شماره ۲ بگیرد، می گوییم گرفتار ضعف روانی است. این افراد بیمناک، نگران مضطرب در برابر مسایل جزئی ، انعطاف ناپذیر، نامطمئن و نامصمم هستند و در برابر اشتباهات جزئی احساسا گناه می کنند و خود را مورد سرزنش قرار می دهند.
…….

مشخصات پرسشنامه احوال شخصی وودورث

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۸
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه احوال شخصی وودورث بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود ایل

پرسشنامه احوال شخصی وودورث به وسیله جمعی از اساتید به زبان علمی ترجمه و در سال1381 به وسیله موسسه روانشناسی با فرهنگ ایر...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر توسط Lastovicka و Gardne ۱۹۷۹ساخته شده است که از ۲۲ گویه و ۳ خرده مقیاس آشنایی (۷ سوال)، تعهد (۴ سوال) و اهمیت هنجاری (۱۱ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق در مصرف کنندگان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد.

خرده مقیاسها و سوالات:

آشنایی۷ سوال ۱ تا ۷

تعهد۴ سوال  ۸ تا ۱۱

اهمیت هنجاری ۱۱ سوال  ۱۲ تا ۲۲

مشخصات پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 28,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر توسط Lastovicka و Gardne 1979ساخته شده است که از 22 گویه و 3 خرد...

ادامه مطلب »