آرشیو های :

مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS

مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS

مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS در سال ۱۹۹۳ توسط برور و همکاران به منظور سنجش هویت ورزشی ورزشکاران ساخته شده است. این آزمون یک ابزار خودگزارشی ۱۰ عبارتی است که آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص سازد.

مقیاس هویت ورزشی دارای ۴ زیر مقیاس به این شرح است:مقیاس هویت ورزشی دارای ۴ زیر مقیاس به این شرح است:

  1. هویت اجتماعی ۳-۷ ۲۲
  2. هویت خود ۱-۲ ۲۳
  3. انحصاری بودن ۴-۵-۹ ۳۴
  4. آسیب پذیری عاطفی منفی ۱۰-۸ ۲

برای بدست آوردن نمره هویت ورزشی کلی باید امتیاز هر ۱۰ عبارات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر نشان دهنده این مطلب است که آزمودنی به خوبی نقش خود به عنوان یک ورزشکار را پذیرفته است در مقابل نمره پایین در این مقیاس حاکی از آن است که فرد برای نقش ورزشی خود سرمایه گذاری اندکی کرده است.

روایی و پایاییضریب آلفای کرونباخ زیرمقیاس های آزمون هویت ورزشی بدین شرح گزارش شده است:زیرمقیاس هویت فردی = ۷۶/۰زیرمقیاس هویت اجتماعی = ۶۲/۰زیرمقیاس انحصاری بودن = ۷۸/۰زیرمقیاس آسیب پذیری عاطفی منفی = ۶۱/۰ضریب آلفای مقیاس کلی هویت ورزش = ۸۳/۰پایایی بازآزمایی مقیاس هویت ورزشی نیز ۸۹/۰=r بوده است.اعتبار همگرای آزمون از طریق همبستگی متوسط آن با مقیاس نقش خود(کوری و ویز ۱۹۸۹ ۶۱/۰=r) و ۳ زیر مقیاس پرسشنامه جهت گیری ورزشی (گیل و دیتر ۱۹۸۸ ۵۳/۰ تا ۲۶/۰=r) به اثبات رسیده است.

 مشخصات مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

 جهت دانلود مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید ودانلود فایل

مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS در سال 1993 توسط برور و همکاران به منظور سنجش هویت ورزشی ورزشکاران ساخته شده است. این آزمون ی...

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه می باشد و هدف آن بررسی میزان اعمال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه در سازمان های دولتی است.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 نوع فایل...

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)

پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

ابزار سنجش کارآیی خانواده دارای ۵۳ پرسش است و برای سنجیدن عملکرد خانواده بر اساس نظریه الوی مک مستر، تدوین شده است. این پرسشنامه برای تمییز خانواده های سالم و بیمار و الگوهای تبادلی موجود بین اعضای خانواده را مورد ارزیابی قرار می دهد. این ابزار متشکل از عباراتی است که خانواده آزمودنی را توصیف می کند.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:5 نوع فایل:word اب...

ادامه مطلب »

پرسشنامه علایم اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده)

پرسشنامه علایم اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی علایم اعتیاد (ارزیابی میزان احتمال اعتیاد فرد) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است .

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه علایم اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعدا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو (TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)

پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو (TAS)(دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان الکس تیمیا یا دشواری در بروز هبجان ها و ابعاد آن (مقیاس دشواری در تشخیص احاساست، مقیاس دشواری در توصیف احساسات، مقیاس تفکر با جهت گیری خارجی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است .

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو (TAS)(دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال می باشد که هم حاوی سوالات مثبت و هم حاوی سوالات منفی است. طیف پاسخدهی آن به صورت پنج گزینه ای است .

RIAL 15,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:۳ نوع فایل:word ا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

پرسشنامه اخلاق کسب و کار توسط Robin و Reidenbach (1990) ساخته شده است که از ۸ گویه و ۳ خرده مقیاس تساوی اخلاقی (۴ سوال)، نسبیتی (۲ سوال) و قراردادی (۲ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان پایبندی به اصول اخلاقی در کسب و کار بکار می رود. برای تمامی سوال ها از طیف هفت نقطه ای دو قطبی استفاده می شود.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:3 نوع ف...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال بوده و هدف آن بررسی اخلاق کار از ابعاد مختلف (علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار، مشارکت در کار) می باشد.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:5 نوع فایل:word این پ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۷
نوع فایل:word

پرسشنامه استاندارد کلايک¬من و هنينگ (۲۰۰۰) براي جمع¬آوري داده¬هاي مربوط به تعهدات حرفه¬اي و منافع فردي مورد استفاده قرار گرفته که در پرسشنامه فوق از سؤال يک تا دوازده که به صورت طيف ۵ مرتبه¬اي ليکرت امتياز بندي شده براي اندازه¬گيري تعهدات حرفه¬اي و سؤال چهل و يک تا چهل و چهار براي اندازه¬گيري منافع فردي استفاده شده است. از پرسشنامه وضعيت اخلاقي فارسيث (۱۹۸۰) که براي گرد¬آوري داده¬هاي مربوط به ايدئولوژي¬هاي اخلاقي استفاده شده، سؤال سيزده تا بيست و يک براي اندازه¬گيري ايدئولوژي اخلاقي ايده¬آل¬گرايي و سؤال بيست و دو تا سي و يک براي اندازه¬گيري ايدئولوژي اخلاقي نسبي¬گرايي استفاده شده است. هم¬چنين براي اندازه¬گيري مسئوليت¬پذيري اجتماعي از پرسشنامه استاندارد سينگاپکدي و همکاران (۱۹۹۶)، سؤالات سي و دو تا سي و شش پرسشنامه و براي جمع¬آوري داده¬هاي مربوط به تعهدات سازماني از پرسشنامه هانت و همکاران (۱۹۸۹)، سؤالات سي و هفت تا چهل پرسشنامه که به صورت طيف ۵ مرتبه¬اي ليکرت امتياز بندي شده استفاده شده است.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:7 نوع فایل:word پرس...

ادامه مطلب »

پرسشنامه احوال شخصی وودورث

پرسشنامه احوال شخصی وودورث

پرسشنامه احوال شخصی وودورث به وسیله جمعی از اساتید به زبان علمی ترجمه و در سال۱۳۸۱ به وسیله موسسه روانشناسی با فرهنگ ایران (در بین دانش آموزان) میزان شد. پرسشنامه طبق نظر بسیاری از صاحبنظران یکی از معتبرترین وسایل اندازه گیری تمکایل به اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان محسوب می شود. آنچه در این پرسشنامه مورد توجه می باشد، روایی صوری و روایی محتوایی آن است. سوالهایی که در آن آورده شده است، نمونه معرفی از تنام حیطه ها، مهارتها، تواناییها و درک مفایهم و دیگر رفتارهایی است که قرار است به وسیله پرسشنامه اندازه گیری شود. پرسشنامه وودورث از لحاظ الگوی کلی و کزینش و گروه بندی بیشتر متکی بر رواسازی محتوایی است (براهنی، ۱۳۷۵، به نقل از ساعت چی و همکاران، ۱۳۸۹).

۱- مقیاس هیجان پذیری: اگر فردی از نمره ۶ بالاتر در شماره ۱ بگیردريال هیجان پذیر است. این افراد تحریک پذیر هستند، در برابر محرک های محیطی واکنشهای سریع و غیرمعقول (مانند ترس از خود) نشان می دهند. در برابر محرک های اضطراب انگیز واکنش هاب اضطرابی از خود نشان می دهند و نمی توانند هیجان های خود را کنترل کنند.، تحمل انها در برابر فشارهای روانی اندک می باشد و ممکن است به آسانی به گریه بیفتند.

۲- مقیاس ضعف روانی: اگر فردی از ۷ نمره بالاتر در شماره ۲ بگیرد، می گوییم گرفتار ضعف روانی است. این افراد بیمناک، نگران مضطرب در برابر مسایل جزئی ، انعطاف ناپذیر، نامطمئن و نامصمم هستند و در برابر اشتباهات جزئی احساسا گناه می کنند و خود را مورد سرزنش قرار می دهند.
…….

مشخصات پرسشنامه احوال شخصی وودورث

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۸
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه احوال شخصی وودورث بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود ایل

پرسشنامه احوال شخصی وودورث به وسیله جمعی از اساتید به زبان علمی ترجمه و در سال1381 به وسیله موسسه روانشناسی با فرهنگ ایر...

ادامه مطلب »