مقیاس بازبینی شده كمرویی چیك بریگز RSS

مقیاس بازبینی شده كمرویی چیك بریگز RSS

مقیاس بازبینی شده كمرویی چیك بریگز RSS چهارده سوال داشته و هدف آن بررسي ميزان كمرويي افراد از ابعاد مختلف (كمبود قاطعيت و نداشتن اعتماد به نفس، پريشاني و دوري گزيني اجتماعي، گستره كمرويي در ارتباط با افراد ناآشنا) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد .در پژوهش دكتر رجبي و همكاران (۱۳۸۹) براي بررسي پايايي مقياس كمرويي از ضريب آلفاي كرونباخ و براي بررسي روايي سازه آن از روايي افتراقي و تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. ضريب آلفاي كرونباخ مقياس ۱۴ ماده اي در كل نمونه و در عاملهاي سه گانه، از ۱۸/۰ تا ۶۷/۰ بود. ضرايب همبستگي بين هر يك از ماده هاي مقياس و نمره كل ماده ها بين ۱۰/۰ تا ۶۰/۰ متغير و همگي (به جز ماده ۱۲) در سطح ۰۰۱/۰ معنادار بود. ضريب روايي افتراقي بين اين مقياس و مقياس عزت نفس روزنبرگ در كل نمونه ۲۳/۰- و در سطح ۰۰۲/۰ معنادار بود. 

مشخصات مقیاس بازبینی شده كمرویی چیك بریگز RSS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود مقیاس بازبینی شده كمرویی چیك بریگز RSS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

مقیاس بازبینی شده كمرویی چیك بریگز RSS چهارده سوال داشته و هدف آن بررسي ميزان كمرويي افراد از ابعاد مختلف (كمبود قاطعيت و نداشتن اعتماد به نفس، پريشاني و دوري گزيني اجتماعي، گستره كمرويي در ارتباط با افراد ناآشنا) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد .در پژوهش دكتر رجبي و همكاران (۱۳۸۹) براي بررسي پايايي مقياس كمرويي از ضريب آلفاي كرونباخ و براي بررسي روايي سازه آن از روايي افتراقي و تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. ضريب آلفاي كرونباخ مقياس ۱۴ ماده اي در كل نمونه و در عاملهاي سه گانه، از ۱۸/۰ تا ۶۷/۰ بود. ضرايب همبستگي بين هر يك از ماده هاي مقياس و نمره كل ماده ها بين ۱۰/۰ تا ۶۰/۰ متغير و همگي (به جز ماده ۱۲) در سطح ۰۰۱/۰ معنادار بود. ضريب روايي افتراقي بين اين مقياس و مقياس عزت نفس روزنبرگ در كل نمونه ۲۳/۰- و در سطح ۰۰۲/۰ معنادار بود. 

مشخصات مقیاس بازبینی شده كمرویی چیك بریگز RSS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود مقیاس بازبینی شده كمرویی چیك بریگز RSS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *