پرسشنامه سبك های فرزندپروری يانگ

پرسشنامه سبك های فرزندپروری يانگ

پرسشنامه سبك های فرزندپروری يانگ دارای ۷۲ سوال بوده و هدف آن ارزيابي سبك هاي فرزندپروري والدين (محروميت هيجاني، رهاشدگي/بي ثباتي، بي اعتمادي/بدرفتاري، آسيب پذيري به ضرر يا بيماري، وابستگي/بي كفايتي، نقص/شرم، شكست، اطاعت، ايثارگري، معيارهاي سرسختانه، استحقاق/بزرگ منشي، خويشتن داري/خودانضباطي ناكافي، گرفتار، منفي گرايي/بدبيني، بازداري هيجاني، تنبيه، پذيرش جويي/ جلب توجه). طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است.برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید.

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. براي تفسير پرسشنامه سبك فرذزندپروري يانگ نيز بايد به جملاتي دقت كنيد كه بيمار در آنها نمره پنج يا شش گرفته است. باز هم طبق روال بقيه پرسشنامه ها، بايستي از بيمار درباره جملاتي كه نمرات پنج يا شش گرفته است، اطلاعات بيشتري كسب كنيد. در اين پرسشنامه، طرحواره انزواي اجتماعي منظور نشده است، زيرار طبق مدل نظري، اين طرح واره در دوران نوجواني و در اثر تجارب بيمار با همسالان شكل مي گيرد. بنابراين، ممكن است والدين نقش چنداني در شكل گيري اين طرح واره نداشته باشد.

بعد                                  سوالات مربوطه
محروميت هيجاني                     ۵-۱
رهاشدگي/بي ثباتي                 ۹-۶
بي اعتمادي/بدرفتاري            ۱۳-۱۰
آسيب پذيري به ضرر يا بيماري ۱۷-۱۴
وابستگي/بي كفايتي            ۲۰-۱۸
نقص/شرم                          ۲۴-۲۱

………..                              …….

مشخصات پرسشنامه سبك های فرزندپروری يانگ

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سبك های فرزندپروری يانگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه سبك های فرزندپروری يانگ دارای ۷۲ سوال بوده و هدف آن ارزيابي سبك هاي فرزندپروري والدين (محروميت هيجاني، رهاشدگي/بي ثباتي، بي اعتمادي/بدرفتاري، آسيب پذيري به ضرر يا بيماري، وابستگي/بي كفايتي، نقص/شرم، شكست، اطاعت، ايثارگري، معيارهاي سرسختانه، استحقاق/بزرگ منشي، خويشتن داري/خودانضباطي ناكافي، گرفتار، منفي گرايي/بدبيني، بازداري هيجاني، تنبيه، پذيرش جويي/ جلب توجه). طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است.برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید.

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. براي تفسير پرسشنامه سبك فرذزندپروري يانگ نيز بايد به جملاتي دقت كنيد كه بيمار در آنها نمره پنج يا شش گرفته است. باز هم طبق روال بقيه پرسشنامه ها، بايستي از بيمار درباره جملاتي كه نمرات پنج يا شش گرفته است، اطلاعات بيشتري كسب كنيد. در اين پرسشنامه، طرحواره انزواي اجتماعي منظور نشده است، زيرار طبق مدل نظري، اين طرح واره در دوران نوجواني و در اثر تجارب بيمار با همسالان شكل مي گيرد. بنابراين، ممكن است والدين نقش چنداني در شكل گيري اين طرح واره نداشته باشد.

بعد                                  سوالات مربوطه
محروميت هيجاني                     ۵-۱
رهاشدگي/بي ثباتي                 ۹-۶
بي اعتمادي/بدرفتاري            ۱۳-۱۰
آسيب پذيري به ضرر يا بيماري ۱۷-۱۴
وابستگي/بي كفايتي            ۲۰-۱۸
نقص/شرم                          ۲۴-۲۱

………..                              …….

مشخصات پرسشنامه سبك های فرزندپروری يانگ

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سبك های فرزندپروری يانگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط