پرسشنامه سبک های عاطفی هافمن و کاشدن ۲۰۱۰

پرسشنامه سبک های عاطفی هافمن و کاشدن 2010

پرسشنامه سبک های عاطفی هافمن و کاشدن ۲۰۱۰ شامل ۲۰ سؤال است که هدف آن بررسی سبک های عاطفی در افراد (سازگاری، پنهان کاری، تحمل) می باشد. پرسشنامه مذکور در سال ۲۰۱۰ توسط هافمن و کاشدن معرفی شده است. طیف پاسخدهی آن بر اساس لیکرت تنظیم شده و از اصلا در مورد من درست نیست که نمره یک می گیرد تا بی نهایت در مورد من درست است با نمره ۵ امتیازبندی شده است.

این پرسشنامه دارای ۳ بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز سوالات مربوط به هر بعد ارائه شده است:
سازگاری ۲، ۴، ۷، ۸، ۱۲، ۱۶، ۱۹

پنهان کاری ۱، ۴، ۵، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۵

تحمل ۵، ۶، ۱۱، ۱۷

 برخی از سوالات در دو بعد وجود دارند. برای بدست آورن امتیاز در هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را محاسبه نمائید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه مجموع امتیازات کل سوالات پرسشنامه را با هم جمع نمائید. امتیاز بالاتر در هر بعد نشان دهنده گرایش فرد پاسخ دهنده به آن سبک می باشد و برعکس.\

در پژوهش کارشکی (۱۳۹۲) برای تعیین روایی این پرسشنامه از روایی محتوایی، تحلیل مولفه های اصلی و روایی سازه تحلیل عاملی استفاده شد. روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه با سه عامل تایید شد.  برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های پنهان کاری، سازش و تحمل به ترتیب ۷۰/۰، ۷۵/۰ و ۵۰/۰ بدست امد که حاکی از پایایی قابل قبول این مقیاس می باشد. 

مشخصات پرسشنامه سبک های عاطفی هافمن و کاشدن ۲۰۱۰

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سبک های عاطفی هافمن و کاشدن ۲۰۱۰ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خریو دانلود فایل

 

پرسشنامه سبک های عاطفی هافمن و کاشدن ۲۰۱۰ شامل ۲۰ سؤال است که هدف آن بررسی سبک های عاطفی در افراد (سازگاری، پنهان کاری، تحمل) می باشد. پرسشنامه مذکور در سال ۲۰۱۰ توسط هافمن و کاشدن معرفی شده است. طیف پاسخدهی آن بر اساس لیکرت تنظیم شده و از اصلا در مورد من درست نیست که نمره یک می گیرد تا بی نهایت در مورد من درست است با نمره ۵ امتیازبندی شده است.

این پرسشنامه دارای ۳ بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز سوالات مربوط به هر بعد ارائه شده است:
سازگاری ۲، ۴، ۷، ۸، ۱۲، ۱۶، ۱۹

پنهان کاری ۱، ۴، ۵، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۵

تحمل ۵، ۶، ۱۱، ۱۷

 برخی از سوالات در دو بعد وجود دارند. برای بدست آورن امتیاز در هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را محاسبه نمائید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه مجموع امتیازات کل سوالات پرسشنامه را با هم جمع نمائید. امتیاز بالاتر در هر بعد نشان دهنده گرایش فرد پاسخ دهنده به آن سبک می باشد و برعکس.\

در پژوهش کارشکی (۱۳۹۲) برای تعیین روایی این پرسشنامه از روایی محتوایی، تحلیل مولفه های اصلی و روایی سازه تحلیل عاملی استفاده شد. روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه با سه عامل تایید شد.  برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های پنهان کاری، سازش و تحمل به ترتیب ۷۰/۰، ۷۵/۰ و ۵۰/۰ بدست امد که حاکی از پایایی قابل قبول این مقیاس می باشد. 

مشخصات پرسشنامه سبک های عاطفی هافمن و کاشدن ۲۰۱۰

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سبک های عاطفی هافمن و کاشدن ۲۰۱۰ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خریو دانلود فایل

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *