پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل

پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل

پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل داراي ۲۳ سوال بوده و هدف آن بر سنجش عملكرد جنسي زنان متاهل از ابعاد مختلف-ميل جنسي، برانگيختگي، ارگاسم، فرونشيني، پايداري عملكرد جنسي، رضايت از فعاليت جنسي-مي باشد.

فعاليت های جنسی در انسان علاوه بر غريـزه ،بسيار حيـاتی بـوده و  مفـاهيم مـذهبی، عرفـانی، تـاريخی گرفته است. در طول تاريخ، انسان ها حداقل به منظور توليـد مثل و تداوم نسل خود نيازمند برقـراری آميـزش جنـسی بوده اند.  يانگ ميزان خرسندی از روابط جنسی و توانـايی فـرد در ايجـاد لذت دوطرفه را رضايت جنـسی مـي نامنـد.  اسـتحكام روابط زناشويی بدون داشتن روابط جنسی رضـايت بخـش به خطر می افتد.يانگ در اين زمينه بيـان مـی دارد كـه ميزان خرسندی از روابط جنسی و توانـايی فـرد در ايجـاد لذت دوطرفه را رضايت جنـسی مـي نامنـد . اسـتحكام روابط زناشويی بدون داشتن روابط جنسی رضـايت بخـش به خطر می افتد.  لـذت جنـسي از مهمتـرين لـذت هـايي است كه يك فرد در طول عمر خود از آن بهره مند ميشود و اين لذت است كه سختي های زنـدگي و مـشكلات بـين زوجين را قابل تحمل می نمايد .

در پ‍ژوهش كراسكيان موجمباري و همكاران (۱۳۹۳) روايي و پايايي اين پرسشنامه مورد آزمايش قرار گرفته است. برای بررسي روايي سازه از روش تحليل مولفه هاي اصلي استفاده شد.  بر اساس يافته هاي مطالعه، پرسشنامه سنجش عملكرد جنسي در ساختار تك عاملي براي بررسي سازه عملكرد جنسي در جامعه زنان متاهل شهر تهران داراي روايي بود. براي بررسي اعتبار اين پرسشنامه از روش بازآزمايي استفاده شد و ميزان آن با فاصله زماني يك ماه برابر با ۸۸/۰ بدست امده كه حاكي از اعتبار خوب پرسشنامه است.

مشخصات پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل

روایی و اعتبار :دارد.
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – دانلود فایل

پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل داراي ۲۳ سوال بوده و هدف آن بر سنجش عملكرد جنسي زنان متاهل از ابعاد مختلف-ميل جنسي، برانگيختگي، ارگاسم، فرونشيني، پايداري عملكرد جنسي، رضايت از فعاليت جنسي-مي باشد.

فعاليت های جنسی در انسان علاوه بر غريـزه ،بسيار حيـاتی بـوده و  مفـاهيم مـذهبی، عرفـانی، تـاريخی گرفته است. در طول تاريخ، انسان ها حداقل به منظور توليـد مثل و تداوم نسل خود نيازمند برقـراری آميـزش جنـسی بوده اند.  يانگ ميزان خرسندی از روابط جنسی و توانـايی فـرد در ايجـاد لذت دوطرفه را رضايت جنـسی مـي نامنـد.  اسـتحكام روابط زناشويی بدون داشتن روابط جنسی رضـايت بخـش به خطر می افتد.يانگ در اين زمينه بيـان مـی دارد كـه ميزان خرسندی از روابط جنسی و توانـايی فـرد در ايجـاد لذت دوطرفه را رضايت جنـسی مـي نامنـد . اسـتحكام روابط زناشويی بدون داشتن روابط جنسی رضـايت بخـش به خطر می افتد.  لـذت جنـسي از مهمتـرين لـذت هـايي است كه يك فرد در طول عمر خود از آن بهره مند ميشود و اين لذت است كه سختي های زنـدگي و مـشكلات بـين زوجين را قابل تحمل می نمايد .

در پ‍ژوهش كراسكيان موجمباري و همكاران (۱۳۹۳) روايي و پايايي اين پرسشنامه مورد آزمايش قرار گرفته است. برای بررسي روايي سازه از روش تحليل مولفه هاي اصلي استفاده شد.  بر اساس يافته هاي مطالعه، پرسشنامه سنجش عملكرد جنسي در ساختار تك عاملي براي بررسي سازه عملكرد جنسي در جامعه زنان متاهل شهر تهران داراي روايي بود. براي بررسي اعتبار اين پرسشنامه از روش بازآزمايي استفاده شد و ميزان آن با فاصله زماني يك ماه برابر با ۸۸/۰ بدست امده كه حاكي از اعتبار خوب پرسشنامه است.

مشخصات پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل

روایی و اعتبار :دارد.
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – دانلود فایل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *