پرسشنامه شاخص اضطراب عمل آمستردام

پرسشنامه شاخص اضطراب عمل آمستردام

پرسشنامه شاخص اضطراب عمل آمستردام ۶ سوال داشته و هدف آن سنجش اضطراب قبل از عمل و نياز به اطلاعات قبل از عمل جراحي مي باشد. طيف نمره گذاری آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه ای مي باشد.

در پژوهش نيك انديش و همكاران (۱۳۸۶) از لحاظ اعتبار همزمان، معيارهاي سنجش اضطراب پرسشنامه آمستردام در مقايسه با آزمون استاندارد سنجش اضطراب وضعيتي اسپيلبرگر ضريب هبستگي بالايي داشت (۶۸/۰). ولي ارتباط معيارهاي سنجش نياز به اطلاعات برسشنامه آمستردام با آزمون اضطراب وضعيتي اسپيلبرگر در حد متوسط بود (۵/۰). آناليز واريانس نشان داد كه جنس و نياز به كسب اطلاعات دو عامل مستقل در تعيين اضطراب قبل از عمل هستند. به منظور محاسبه پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. اين ضريب براي بعد اضطراب قبل از عمل ۸۴/۰ و نياز به اطلاعات قبل از عمل جراحي ۸۲/۰ بدست آمد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت نسخه فارسي آزمون سنجش اضطراب آمستردام از روايي و پايايي مناسبي براي سنجش اضطراب و نياز به اطلاعات قبل از عمل برخوردار است.

بیماران نیازمند عمل جراحی در معرض اضطراب هستند و باید بتوانند در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی با جراحی تطابق یابند. چون در انسان سالم نیازهای جسمی- روانی- اجتماعی و فرهنگی در حال تعادل می باشد. در مراقبت های پرستاری جامع نگر از طریق تلفیق نیازهای روانی و جسمی بیمار با اعتقادات فرهنگی و اجتماعی وی ، حفظ ارتباط سالم و هماهنگی بین اجزاء فوق توسعه اعتماد و ارتباط درمانی به نیازهای بهداشتی بیمار به صورت احترام آمیز پاسخ داده می شود.

مشخصات پرسشنامه شاخص اضطراب عمل آمستردامآمستردام

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه شاخص اضطراب عمل آمستردام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

 

 

پرسشنامه شاخص اضطراب عمل آمستردام ۶ سوال داشته و هدف آن سنجش اضطراب قبل از عمل و نياز به اطلاعات قبل از عمل جراحي مي باشد. طيف نمره گذاری آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه ای مي باشد.

در پژوهش نيك انديش و همكاران (۱۳۸۶) از لحاظ اعتبار همزمان، معيارهاي سنجش اضطراب پرسشنامه آمستردام در مقايسه با آزمون استاندارد سنجش اضطراب وضعيتي اسپيلبرگر ضريب هبستگي بالايي داشت (۶۸/۰). ولي ارتباط معيارهاي سنجش نياز به اطلاعات برسشنامه آمستردام با آزمون اضطراب وضعيتي اسپيلبرگر در حد متوسط بود (۵/۰). آناليز واريانس نشان داد كه جنس و نياز به كسب اطلاعات دو عامل مستقل در تعيين اضطراب قبل از عمل هستند. به منظور محاسبه پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. اين ضريب براي بعد اضطراب قبل از عمل ۸۴/۰ و نياز به اطلاعات قبل از عمل جراحي ۸۲/۰ بدست آمد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت نسخه فارسي آزمون سنجش اضطراب آمستردام از روايي و پايايي مناسبي براي سنجش اضطراب و نياز به اطلاعات قبل از عمل برخوردار است.

بیماران نیازمند عمل جراحی در معرض اضطراب هستند و باید بتوانند در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی با جراحی تطابق یابند. چون در انسان سالم نیازهای جسمی- روانی- اجتماعی و فرهنگی در حال تعادل می باشد. در مراقبت های پرستاری جامع نگر از طریق تلفیق نیازهای روانی و جسمی بیمار با اعتقادات فرهنگی و اجتماعی وی ، حفظ ارتباط سالم و هماهنگی بین اجزاء فوق توسعه اعتماد و ارتباط درمانی به نیازهای بهداشتی بیمار به صورت احترام آمیز پاسخ داده می شود.

مشخصات پرسشنامه شاخص اضطراب عمل آمستردامآمستردام

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه شاخص اضطراب عمل آمستردام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

 

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *