دسته :مدیریت

پرسشنامه عملکرد تیم مایکل وست

پرسشنامه عملکرد تیم مایکل وست

پرسشنامه عملکرد تیم مایکل وست توسط مایکل وست در قالب ۱۷ سوال تهیه شده است .این پرسشنامه دربرگیرنده ۶ مولفه است که عملکرد تیم را مورد ارزیابی قرار می دهد . امتیازبندی پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده و از خیلی مخالف تا خیلی موافق را پوشش می دهد.

یک تیم مجموعه ای از افراد با مهارت های مکمل یکدیگر است که متعهدند برای دستیابی به یک هدف مشترک که همگی خود را در برابر آن پاسخگو می دانند تلاش کنند.همچنان که سازمان ها افقی تر می شوند و ساختار چندلایه آن ها به ساختاری متشکل از تیم های کاری تغییر می یابد، رهبران و اعضای این تیم ها در می یابند که باید بسیاری از وظایف مدیریتی را به انجام برسانند و در نتیجه نیازمند یادگیری فنون حل مساله و دستیابی به اثربخشی شوند.این تغییرات هم چنین روش های جدید اندازه گیری عملکرد را می طلبد. سنجش عملکرد تیم ، روش های فعلی را برای یک تیم فراهم می کند تا عملکرد، پویایی و اثربخشی خود را ارزیابی کند.

مشخصات پرسشنامه عملکرد تیم مایکل وست

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه عملکرد تیم مایکل وست بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه عملکرد تیم مایکل وست توسط مایکل وست در قالب 17 سوال تهیه شده است .این پرسشنامه دربرگیرنده 6 مولفه است که عملکرد...

ادامه مطلب »

پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور

پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور

پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور توسط معماری در سال ۱۳۸۶ در رساله دکتری طراحی و استفاده شده است که دارای ٨ عامل و ۴۵ گویه است و هدف اصلی آن سنجش آمیخته بازاریابی صنعت ورزش از ابعاد مختلف (حمایت مالی، مدیریت ترویج، مدیریت قیمت گذاری، قدرت حاکم بر بازار، مدیریت روابط عمومی، مدیریت فرآیند، مدیریت مکان، مدیریت نشان) از نظر افراد است. شیوه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف ۵ درجه ای لیکرت است .

عامل های پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور عبارتند از :
– حمایت مالی : ١٢و ١٩و ٢٠و ٢١؛
– مدیریت ترویج : ١١و ١۴و ١۶و ١٧؛
– مدیریت قیمت گذاری : ۴٠و ۴١و ۴٢و ۴٣ و ۴۴؛
– قدرت حاکم بر بازار : ٢۶و ٢٧و ٣١و ٣۴و ٣۵و ٣۶؛
– مدیریت روابط عمومی : ٣و ٨و ١٠و ١٨و ٢٢و ٢۴؛
– مدیریت فرآیند : ۴و ۵و ۶و ٧و ٩؛
– مدیریت مکان: ١۵و ٢٣و ٢۵و ٢٨و ٢٩و ٣٠و ٣٢و ٣٣و ٣٧و ٣٨و ٣٩و ۴۵؛
مدیریت نشان : ١ و ٢.

مشخصات پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۱۱
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 45,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور توسط معماری در سال 1386 در رساله دکتری طراحی و استفاده شده است که دارای ٨ عامل...

ادامه مطلب »

پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان ۴c

پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان 4c

پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان ۴c توسط ایزدیار در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار مورد استفاده واقع شده که دارای ۴C دیدگاه مشتریان ۴ مولفه و ۲۱ گویه بوده و هدف اصلی آن سنجش آمیخته بازاریابی از نظر افراد است. شیوه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف ۵ درجه ای لیکرت است .

در پژوهش ایزدیار(۱۳۹۰) جهت تعیین روایی ظاهری و محتوی پرسشنامه، نخست به تایید اساتید خیره رسید، سپس برای بدست آوردن پایایی آن، از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی ابعاد ۴ گانه پرسشنامه بالاتر از ۰٫۷ بدست آمد که بیانگر پایایی خوب این پرسشنامه است.

مشخصات پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان ۴c

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان ۴c بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان 4c توسط ایزدیار در سال 1390 برای اولین بار مورد استفاده واقع شده که دارای 4C...

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی دارای ۲۱ گویه می باشد و هدف آن بررسی میزان اعمال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه در سازمان های دولتی است. پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه¬گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (۰) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (۱+) به معناي پایائی کامل قرار می¬گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می¬شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بهبود عملکرد مالی برابر با ۷۸/۰ می باشد. روایی پرسشنامه …

مشخصات پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتیبر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی دارای ۲۱ گویه می باشد و هدف آن بررسی میزان اعمال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل ه...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی عملكرد مدیران

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران دارای ۲۱ سوال می باشد که هم حاوی سوالات مثبت و هم حاوی سوالات منفی است. طیف پاسخدهی آن به صورت پنج گزینه ای میباشد. برای بدست اوردن نمرع کلی در پرسشنامه عملکرد مدیر، جمع نمرات کل سوالات را محاسبه نموده و به عنوان امتیاز آزمون شونده ثبت می گردد. بدیهی است هر چه این نمره کلی بالاتر باشد، نشانگر عملکرد بهتر مدیر خواهد بود. دامنه نمره این پرسشنامه از ۲۰ تا ۱۰۰ متغیر خواهد بود.

مشخصات پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران

روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران بر رو ی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 15,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه ارزيابي عملكرد مديران دارای 21 سوال می باشد که هم حاوی سوالات مثبت و هم حاوی سوالات منفی است. طیف پاسخدهی آن به...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران اخلاق کسب و کار توسط Robin و Reidenbach 1990 ساخته شده است که از ۸ گویه و ۳ خرده مقیاس تساوی اخلاقی (۴ سوال)، نسبیتی (۲ سوال) و قراردادی (۲ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان پایبندی به اصول اخلاقی در کسب و کار بکار می رود. برای تمامی سوال ها از طیف هفت نقطه ای دو قطبی استفاده می شود.

اخلاق را می توان مطالعه و بررسی معیارها و قواعدی دانست که راهنمای عمل افراد و گروه ها در انجام امور مقبول است. با قراردادن امکانات مساوی و آزادی فردی در اختیار افراد، اخلاق می جوشد. توجه به الزام های اخلاقی می تواند ضمن حفظ سودآوری بنگاه ها و کارآمدی تولید و توزیع، اعتماد و رضایت مشتریان را نیز جلب کند
اخلاق کاری از نظر کاری ارزش درونی مثبت بر انجام خوب وظایف است. اگر ارائه دهنده خدمت از اصول و شاخص های اخلاقی برخوردار باشد و از آن ها استفاده کند، خواهد توانست رضایت مشتری را به همراه آورد. اخلاق کاری مجموعه تعهدات و وظایف در رابطه با وظایف شغلی فرد است و انتظار می رود که به آن ها پاسخ دهد .

مشخصات پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران اخلاق کسب و کار توسط Robin و Reidenbach 1990 ساخته شده است که از 8 گویه و 3 خرد...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان استاندارد کلايکمن و هنينگ (۲۰۰۰) براي جمع آوري داده هاي مربوط به تعهدات حرفه اي و منافع فردي مورد استفاده قرار گرفته که در پرسشنامه فوق از سؤال يک تا دوازده که به صورت طيف ۵ مرتبه اي ليکرت امتياز بندي شده براي اندازه گيري تعهدات حرفه اي و سؤال چهل و يک تا چهل و چهار براي اندازه گيري منافع فردي استفاده شده است.

از پرسشنامه وضعيت اخلاقي فارسيث (۱۹۸۰) که براي گرد آوري داده هاي مربوط به ايدئولوژي هاي اخلاقي استفاده شده، سؤال سيزده تا بيست و يک براي اندازه گيري ايدئولوژي اخلاقي ايده آل گرايي و سؤال بيست و دو تا سي و يک براي اندازه گيري ايدئولوژي اخلاقي نسبي گرايي استفاده شده است. هم چنين براي اندازه گيري مسئوليت پذيري اجتماعي از پرسشنامه استاندارد سينگاپکدي و همکاران (۱۹۹۶)، سؤالات سي و دو تا سي و شش پرسشنامه و براي جمع آوري داده هاي مربوط به تعهدات سازماني از پرسشنامه هانت و همکاران (۱۹۸۹)، سؤالات سي و هفت تا چهل پرسشنامه که به صورت طيف ۵ مرتبه اي ليکرت امتياز بندي شده استفاده شده است.

مشخصات پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۱۰
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان بر روی دکمه زیر کلیک کنید

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان استاندارد کلايکمن و هنينگ (2000) براي جمع آوري داده هاي مربوط به تعهدات حرفه اي و منافع فرد...

ادامه مطلب »

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان: مقاله حاضر در جهت روشن ساختن اصطلاح اخلاق و مسئوليت اجتماعي در مديريت آموزشي و نشان دادن مصاديق آن نوشته شده است. مقاله ضمن بيان ضرورت و اهميت اخلاق و مسئوليت اجتماعي، ريشه هاي فردي و اجتماعي و اثار آن را بر رفتار فرد و جامعه مورد بحث قرار داده است. علاوه بر بررسي عوامل مختلف اخلاق و مسئوليت اجتماعي مانند تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي فرد بر تصميم گيري ها، چگونگي هماهنگي تصميمات مديران با فرهنگ معين و اين كه چگونه يك تصميم تحت تأثير ادراكات و ارزش هاي افراد قرار دارد.

سه جنبه عدالتي، مراقبه اي و انتقادي اخلاق و مسئوليت اجتماعي در سازمان هاي آموزشي نيز تشريح شده است. جنبه عدالتي به چگونگي اداره و تصميم گيري سازمان هاي آموزشي و تأمين منابع و فرصت هاي مساوي توجه كرده است. جنبه انتقادي به تمركز قدرت و صلاحيت كساني كه آموزش و پرورش را اداره مي كنند و اين كه چگونه طبقات اجتماعي پديد مي‌ايد پرداخته است. جنبه مراقبه اي بر ابعاد انساني رفتارهاي مديريت، تأمين نيازها و حفظ ارزش انسان ها متمركز شده است. در انتهاي مقاله، ضمن نقد روش هاي جاري آموزش و پرورش در رابطه با اخلاق و مسئوليت اجتماعي، راه كارهاي اصلاح آن ارائه گرديده است.

مشخصات مقاله اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان

تعداد صفحه: ۳۶
نوع فایل:word

جهت دانلود مقاله اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 45,000 – خرید و دانلود فایل

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیر ان: مقاله حاضر در جهت روشن ساختن اصطلاح اخلاق و مسئوليت اجتماعي در مديريت آموزشي...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی:ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند. ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آنها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند. ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد بطور رسمی آن را پدیدمی‌آورند.

 

مشخصات پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی:ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان

پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان

پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان يك ابزار ۱۴ سوالي با مقياس ليكرت ۵ درجه اي است كه براي اندازه گيري مهارتهاي مربوط به مديريت زمان ساخته شده است. اين پرسشنامه كه مخصوص سنجش مهارت هاي فردي مديريت زمان كاركنان مي باشد، توسط عزيزي مقدم ( ۱۳۸۵) ساخته شده است. پايايي پرسشنامه در دو مورد جداگانه توسط سازنده آن بررسي شده است. در يك مورد پرسشنامه به ۴۰ نفر از كاركنان ادارات سطح شهرستان مهاباد داده شده است كه پايايي آن ۸۰/۰ بدست آمده است.در تحقيقي ديگر، پرسشنامه به ۴۰ نفر از دبيران مقطع متوسطه شهرستان مهاباد داده شده است كه پايايي آن ۷۶/۰ گزارش شده است.

مشخصات پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود

 

پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان يك ابزار 14 سوالي با مقياس ليكرت 5 درجه اي است كه براي اندازه گيري مهارتهاي مربوط به مديريت ز...

ادامه مطلب »