دسته :پرسشنامه

پرسشنامه هراس اجتماعی social phobia

پرسشنامه هراس اجتماعی social phobia

پرسشنامه هراس اجتماعی social phobia نخستین بار توسط کانور و همکاران (۲۰۰۰) به منظور ارزیابی هراس اجتماعی تهیه گردید.تلویحات بالینی آن بیانگر آن است که در سه حیطه علائم بالینی ترسف اجتناب و علائم فیزیولوژیکی اطلاعاتی را ارائه می کند و دارای مزیتهای عملی کوتاه بودن ،سادگی و آسانی نمره گذاری می باشد.این ابزار با دارا بودن ویژگی های با ثبات روانسنجی می تواند به عنوان یک ابزار معتبر برای سنجش شدت علائم هراس اجتماعی به کار رود.به علاوه می تواند به عنوان یک ابزار غربالگری و برای آزمودن پاسخ به درمان در اختلال هراس اجتماعی کاربرد داشته باشد و در نهایت این مقیاس می تواند درمانهای با کارایی متفاوت را از هم تمییز دهد(کانور و همکاران،۲۰۰۰).

 

اعتبار و روایی
این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. اعتبار آن با روش بازآزمایی در گروههای با تشخیص اختلال هراس اجتماعی برابر با ۷۸/۰ تا ۸۹/۰ بوده و ضریب همسانی درونی آن(ضریب آلفا)در یک گروه بهنجار ۹۴/۰ گزار ش شده است وبرای مقیاسهای فرعی ترس ۸۹/۰، اجتناب ۹۱/۰ ، و ناراحتی فیزیولوژیکی ۸۰/۰ گزارش شده است.روایی سازه در مقایسه نتایج این آزمون در دو گروه از آزمودنی های با تشخیص اختلال هراس اجتماعی و آزمودنی های گروه افراد بهنجار بدون تشخیص روانپزشکی بررسی شد که تفوت معناداری با هم نشان دادند که این خود حاکی از اعتبار سازه بالاست.

نمره گذاری و تفسیر نمرات:
پرسشنامه هراس اجتماعی یک مقیاس خود سنجی ۱۷ ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس (۶ماده)،اجتناب( ۷ ماده)، و ناراحتی فیزیولوژیک(۴ماده)است و در آن هر ماده بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای( به هیچ وجه=۰، کم=۱، تا حدی=۲، زیاد=۳ ، خیلی زیاد=۴) درجه بندی می شود.

مشخصات پرسشنامه هراس اجتماعی social phobia

Social Phobia Inventory  SPI

تعداد سوالات:۱۷

تعداد صفحه:۵

روایی و اعتبار:دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

نوع فایل:word

جهت دانلود فایل پرسشنامه هراس اجتماعی social phobia بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

 

پرسشنامه هراس اجتماعی social phobia نخستین بار توسط کانور و همکاران (2000) به منظور ارزیابی هراس اجتماعی تهیه گردید.تلوی...

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر

پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر

پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر در ابتدا توسط کاب، لارسون و واتسون تحت عنوان مقیاس نگرش نسبت به روابط عاشقانه و انتخاب همسر و به منظور ارزیابی باورهای الزام آور و محدود کننده در کانادا تدوین شد. پرسش نامه مذکور حاوی ۳۲ سوال و ۷ عامل بوده است. مبنای نظری پرسش نامه مذکور عقاید محدود کننده لارسون(۱۹۹۳) در مورد انتخاب همسر است. لارسون در سال ۱۹۹۲ نقش عقاید را مورد بازبینی و بررسی قرار داد و ۷ عقیده محدود کننده که معمولاً افراد در پی فرایند انتخاب همسر خود به کار می برند، را تعریف و تعیین کرد.

کاب و همکارانش خرده مقیاسهای این آزمون را بر اساس این ۷ عقیده طراحی کردند که به شرح ذیل می باشد:
۱- اعتقاد به اینکه فقط یک نفر می تواند مرا خوشبخت کند.
۲- عشق کافی است.
۳- زندگی با همدیگر بودن ازدواج( رابطه قبل از ازدواج).
۴- اطمینان و تضمین کامل در انتخاب همسر.
۵- ایده آل گرایی.
۶- عدم هرگونه تلاش در انتخاب همسر.
۷- با طرف مقابل کاملاً متفاوت بودن( تضاد مکمل).

این پرسش نامه در ایران توسط فرحبخش و مصری پور در سال ۱۳۸۴ ترجمه، هنجاریابی و اجرا شد. البته تغییراتی نیز در تعداد سوالات و کیفیت آنها داده شده است. بدین شرح که از ۳۲ سوال به ۷۵ سوال و از ۷ خرده مقیاس به ۹ خرده مقیاس تبدیل شد. این خرده مقیاسها عبارتند از:
۱- ضرورت داشتن ارتباط با فرد مورد علاقه.
۲- من فقط عاشق یک نفر می توانم باشم.
۳- کفایت عشق برای ازدواج.
۴- سهل انگاری در انتخاب همسر( اعتقاد به آسان بودن انتخاب همسر).
۵- با طرف مقابل کاملاً متفاوت بودن.
۶- آرمان گرایی.
۷- اطمینان کامل برای انتخاب.
۸- محور قرار دادن شناخت فرد مورد علاقه.
۹- اعتقاد به هماهنگی خانواده(فرامرزی، اسمعیلی و فرحبخش،۱۳۸۵).

مشخصات پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر.

هدف: بررسی عقاید و نگرشها در ارتباط با نحوه انتخاب همسر

روایی و پایایی: دارد

تعدا صفحه :۶

تعداد سوالات:۷۵

نوع فایل:word

جهت دانلود فایل پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسربر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

 

پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر در ابتدا توسط کاب، لارسون و واتسون تحت عنوان مقیاس نگرش نسبت به روابط عاشقانه و انتخاب...

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند: اولسون و همکاران از آنجا که احساس مس کردند مشکلات زندگی زناشویی، دارای ابعاد وسیع تر و بیشتر از الگوی« حلقوی پیچیده» آنان است . یک شیوه عملی بر اساس یافته های تجربی در قالب آزمونی به نام انریچ( پربارسازی و پرورش و رورش رابطه، ارتباط و رضامندی) ارائه کردند( به نقل ازعامری،۱۳۸۱).

این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل را با شناسایی زمینه های قدرت و پرباری رابطه زناشویی بکار میرود. همچنین از این پرسشنامه برای تشخیص زوج هایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند. بعلاوه این پرسشنامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است(به نقل ازعامری،۱۳۸۱).پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ که از جامعیت خاصی برخوردار است، بارها در جوامع و فرهنگهای گوناگون مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است(فوئرز و السون،۱۹۸۹، به نقل از به پژوه و رمضانی،۱۳۸۴). این پرسش نامه دارای دو فرم ۱۱۵ سوالی و ۱۲۵ سوالی پنج گزینه ای( از خیلی زیاد تا خیلی کم) است. ۱۱ خرده مقیاس دارد.

اعتبار و روایی پرسشنامه انریچ:در تحقیق سلیمانیان(۱۳۷۳)، با عنوان« بررسی تاثیر تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی، ضریب اعتبار این پرسشنامه بضورت ضریب آلفا محاسبه و عدد ۹۳/۰ بدست آمد. در تحقیق نامبرده ۴۷ سوال که از همبستگی نسبتاً بالایی برخوردار بودند، انتخاب شد و مجدداً ضریب آلفا محاسبه گردید که ضریب اعتبار ۹۵/۰ بدست آمد.
در تحقیق میرخشتی(۱۳۷۵)، با عنوان « بررسی رابطه بین رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان» نیز ۴۸ سوال انتخاب شد و ضریب آلفای کرونباخ که نشان دهنده ثبات و همسانی درونی آزمون است، بر روی ۶۰ نفر از افراد نمونه انجام شد و برابر ۹۲/۰ بدست آمد. روایی محتوایی آن نیز توسط تعدادی از صاحب نظران در رشته مشاوره مورد تایید قرار گرفته است.

مشخصات پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند

Marital satisfaction questionnaire

هدف:اندازه گیری میزان رضایت زناشویی

فرم ۱۱۵ سوالی

تعداد صفحات:۱۰

رواای و اعتبار:دارد

روش نمره گذاری دارد

نوع فایل :word

جهت دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 45,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند: اولسون و همکاران از آنجا که احساس مس کردند مشکلات زندگی زناشویی، دارای ابعاد وسیع...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸گزینه ای برای اولین بار توسط گلد برگ در سال(۱۹۷۲)طرح شد وبه عنوان یک ابزار غربالگری برای کشف مواردروانپزشکی یا براورد شیوع اختلال روانپزشکی در گروههای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
این پرسشنامه یک ابزارخود سنجی است که به دو گروه ازاصلی از پدیده هاشامل ناتوانی در ادامه انجام عملکرد عادی فرد وبروز پدیده های جدید با ما هیت معلول کننده توجه دارد با آنکه این پرسشنامه فرمهای متعددی دارد؛اما فرم ۲۸ سوالی آن دارای این مزیت است که برای تمامی افراد جامعه طراحی شده است.این پرسشنامه به عنوان یک ابزار غربالگری می تواند احتمال وجود اختلا روانی را در افراد تعیین کند.فرم ۲۸سوالی توسط گلد برگ وهیلیر (۱۹۷۹)در اقدامی به منظور افزایش واریانس وبرای اساس تحلیل عوامل بر روی فرم اصلی ساخته شد وشامل چهار مقیاس۷ سوالی (علایم جسمانی،اضطراب ،اختلال در کارکرد اجتماعی وافسردگی)می باشد(آزمونهای عینی).

این پرسشنامه توسط گلدبرگ (۱۹۷۲) به منظور شناسایی اختلالات روانی غیر روان پریشی تدوین و تنظیم گردید که« بطور وسیعی از آن برای تشخیص اختلالات خفیف روانی و غربال گری اختلالات روان شناختی غیر سایکوتیک در مراکز درمانی و سایر جوامع در موقعیتهای مختلف» استفاده میشود. این پرسشنامه تاکنون بطور گسترده در« مطالعات زمینه یابی و طب عمومی و بیماران سرپایی و بستری» استفاده شده است و بنا بر اظهار گلدبرگ(۱۹۷۲) پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ) درصدد یافتن ناراحتی های جدید نظیر اسکیزوفرنی یا افسردگی پسیکوتیک(روان پریشانه) نیست. متن پرسشنامه راجع به وضع کسالت وناراحتیها و مالاً سلامت عمومی فرد با تأکید بر مسائل روان شناختی، جسمانی و اجتماعی در زمان حال است و از این طریق علایم مرضی و حالتهای تندرستی (سلامتی) فرد ارزیابی میشود.

مشخصات پرسشنامه سلامت عمومی

(general health organization(GHQ-28

تعداد سوالات:فرم ۲۸ سوالی

تعداد صفحه:۷

روایی و اعتبار : دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

جهت دانلود پرسشنامه سلامت عمومی بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه سلامت عمومی 28گزینه ای برای اولین بار توسط گلد برگ در سال(1972)طرح شد وبه عنوان یک ابزار غربالگری برای کشف موار...

ادامه مطلب »

مقیاس تایید خویشتن راتوس

مقیاس تایید خویشتن راتوس

مقیاس تایید خویشتن راتوس: تأیید شدن از سوى اشخاص مهمى که در زندگى افراد حضور دارند منبع قدرتمندى براى انسان هاست و رفتار به شدت تحت تأثیر تأیید دیگران است.زمینه هاى ژنتیکى و بیولوژیکى، به همراه برنامه ریزى اجتماعى دلایلى هستند، براى کسب تأیید و تصدیق دیگران، راضى کردن دیگران به افراد احساس خوبى مى دهد زیرا به مرور زمان با تصدیق و تأیید آن ها همراه است. وقتى چیزى به فرد احساس خوب مى دهد براى حفظ این احساس خوب آن کار را بیشتر انجام مى دهد

در شرایط کنونی، نیاز به تایید یکی از قدرتمندترین نیازهای وابسته در جامعه معاصر تلقی می شود. نیاز به تایید یک مفهوم روان زادی اجتماعی است. که مبنای انگیزشی برای حمایت اجتماعی به شمار می رود. فردی که به نیاز به تایید در حد بالایی پاسخ می دهد، به نیاز خود برای کسب پذیرش در کامرواسازی وابستگی، و نیل به بازشناسی و یا رسیدن به مقام از طریق متعهد کردن خویش در بروز رفتاری برای کسب تایید پاسخ می دهد به این صورت که در موقعیت های خاص از طریق خودنمایی مثبت (میل گرایشی) و افکار نابسندگی ها (گرایش اجتنابی) عمل می کند. نیاز به تایید به عنوان تکیه گاهی بر داوری های ارزشمند دیگر مسائل مربوطه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مشخصات پرسشنامه مقیاس تایید خویشتن راتوس

Verification of Self Scale  – Rattus

تعداد صفحه:۵

روش نمره گذاری: دارد

روش تفسیر :ندارد

جهت دانلود پرسشنامه مقیاس تایید خویشتن راتوس بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

مقیاس تایید خویشتن راتوس: تأیید شدن از سوى اشخاص مهمى که در زندگى افراد حضور دارند منبع قدرتمندى براى انسان هاست و رفتار...

ادامه مطلب »

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تشخیص روانپزشکی است.این پرسشنامه شامل ۹۰ سوال برای ارزشیابی نشانه های روانی است و بوسیله پاسخگر گزارش میشود و اولین بار برای نشان دادن جنبه روانشناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید.با استفاده از این پرسشنامه می توان افراد سالم را از بیمار تشخیص داد.

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R توسط دراگوتیس و همکارانش در سال ۱۹۷۳ معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجربه وتحلیلهای روانسنجی مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی آن در سال ۱۹۷۶ تهیه گردید.درایران میرزایی(۱۳۵۹)مطالعه ای بر هنجار یابی آن انجام داده است.دراگوتیس(۱۹۷۶)پایایی درونی آزمون را گزارش کرده است.بیشترین ضرایب همبستگی برای افسردگی۹۵% و کمترین آن برای روانپریشی ۷۷% بدست آمده است.در محاسبه پایایی به شیوه باز آزمایی بر روی ۹۴ بیمار روانی پس از یک هفته از اجرا ضرایب همبستگی افسردگی ۷۳% و کمترین آن را برای بعد ترسهای مرضی ۳۶% گزارش کرده اند.

این پرسشنامه یکی از پر استفاده ترین پرسشنامه ها است و در ایران نیز در پژوهش های متعدد به منظور تعیین روایی(Validity) و پایایی (Reliability) و همچنین غربالگری و تشخیص اختلالات روانی مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان به مطالعات ۱۳۷۱،دولت آبادی۱۳۷۱، حیدریان۱۳۶۶، مظاهری۱۳۷۲، بهرامی ۱۳۷۸، آقا صادقی ۱۳۷۹،اسماعیلی۱۳۷۹ اشاره کرد.هر یک از سوالات پرسشنامه، از یک طیف ۵ درجه ای میزان ناراحتی که از نمره صفر(هیچ) تا چهار(به شدت)می باشد. تشکیل شده است.سوالات پرسشنامه ۹ بُعد مختلف شامل (شکایات جسمانی، وسواس فکری- عملی، حساسیت در ارتباط متقابل،افسردگی، پرخاشگریف ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان پریشی)را در بر میگیرد.

مشخصات چک لیست نشانگان اختلالات روانی

SYMPTOM CHECKLIST-90-REVISED

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R

تعداد صفحه: ۲۶

اعتبار و روایی :دارد

شیوه نمره گذاری :دارد

نوع فایل :word

جداول نیمرخ : برای زن و مرد-نوجوانان- بیماران سرپایی- بیماران بستری و افراد سالم به طور جداگانه تهیه شده است(جداول امکان رسم نیمرخ روانی رافراهم می کنند).

جهت دانلود  چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

RIAL 49,000 – خرید و دانلود فایل

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تشخیص روانپزشکی است.این پرسشنامه شامل 90 سوال بر...

ادامه مطلب »

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE توسط شرر ، مادوکس،پرنتیک-دون،جاکوبس و راجرز (۱۹۸۲)به عنوان ابزاری برای تعیین سطوح مختلف کارآمدی عمومی ساخته شده است(براتی،۱۳۷۶،نقل از مژدهی،۱۳۸۲).این آزمون انتظارات خودکارآمدی در مواردی مانند مهارتهای اجتماعی یا شایستگی های حرفه ای نوشته شده است.

این موارد بر موضوع های زیر متمرکز هستند :
الف-گرایش به آغاز نمودن رفتار
ب- تمایل به تکمیل رفتار
ج-پافشاری در صورت ناکامی
نسخه اصلی آزمون ۳۶ ماده بود که بر اساس تحلیل انجام شده،ماده هایی که در هر یک از عوامل اجتماعی و عمومی بار عاملی ۴۰را داشتند،حذف نشدند.بر این اساس ۱۳ ماده ای دارای این ویژگی نبود حذف وآزمون به ۲۳ ماده کاهش یافت.از این ۲۳ ماده،۱۷ ماده خود کارآمدی عمومی را می سنجد(مژدهی،۱۳۸۲ بر همین اساس پرسشنامه ۱۷ ماده خودکارآمدی شرر و همکاران شکل گرفت.

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE توسط شرر ، مادوکس،پرنتیک-دون،جاکوبس و راجرز (1982)به عنوان ابزاری برای تعیین سطوح مخت...

ادامه مطلب »

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه (THE SCHEMA QUESTIONNAIRE (SHORT FORM  توسط یانگ وبراون در سال ۲۰۰۱ وسیله ای خود گزارشی است به منظور ارزیابی طرح واره ها است ، این پرسش نامه دارای دو فرم بلند با ۲۰۵سئوال و فرم کوتاه ۷۵ سئوال می باشد. در فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره  YSQ  که برای اندازه گیری ۱۵ طرح واره ناسازگار اولیه براساس فرم بلند ساخته شده است.هر سئوال روی یک مقیاس لیکرت۶درجه ای است.
کاملاً غلط ۱
تقریباً غلط ۲
بیشتردرست تاغلط ۳
اندکی درست ۴
تقریباً درست ۵
کاملا ًدرست ۶

نمره ای رابرمبنای این که هر سئوال تا چه اندازه ای توصیف کننده وی است ،رتبه بندی می کند و نمره بالا نشان دهنده وجود طرح واره ناسازگار اولیه در بیمار است. در بیشتر مواقع از پرسشنامه بعنوان تکلیف خانگی استفاده می کند و آنرا به بیمار می دهد که درجلسه بعدی آن تحویل بدهد. سئوالات پرسش نامه براساس طرح واره ها گروه بندی شده اند . مقابل هر گروه از جمله ها ، یک کد دو حرفی وجود دارد که نشان می دهد کدام طرح واره اندازه گیری شده اند.

بررسی های متعددی درباره ویژگی های روان سنجی پرسشنامه (YSQ-SF ) انجام شده است.اولین پژوهش جامع درباره ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه توسط اسمیت و همکاران انجام شده است. در این پژوهش برای هر طرح واره ناسازگار اولیه ضریب آلفایی از ۸۳/.(برای طرح واره خود تحول نیافته/گرفتار)تا۹۶/.(برای طرح واره نقص/شرم)به دست آمدوضریب بازآمایی در جمعیت غیربالینی بین۵۰/.تا۸۲/.بود.همچنین آنها نشان دادند که این پرسشنامه بامقیاس های ناراحتی روان شناختی ،احساس ارزشمندی،آسیب پذیری شناختی نسبت به افسردگی و نشانه شناسی اختلالات شخصیت ،روایی همگرا وافتراقی خوبی نشان داده است.

مشخصات پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه YSQ

هدف:سنجش طرح واره های ناسازگار اولیه

اعتبار و روایی: دارد

تعداد صفحات:۱۱

شیوه نمره گذاری : دارد

نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 40,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه (THE SCHEMA QUESTIONNAIRE (SHORT FORM  توسط یانگ وبراون در سال 2001 وسیله ای خود گزارشی...

ادامه مطلب »