دسته :روانشناسی

پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک

پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک

پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک از ۵۶ گویه و ۶ خرده مقیاس جو کلی دانشکده (۹ سوال)، یاددهی (۱۰ سوال)، استادان (۱۰ سوال)، دانشجویان (۹ سوال)، تجهیزات و امکانات آموزشی (۱۰ سوال) و محیط فیزیکی (۸ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش محیط آموزشی دانشگاه بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد.

محیط آموزشی آکادمیک
فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (World Federation for Medical Education یا WFME) در سال ۱۹۹۸ محیط یادگیری را به عنوان یکی از حیطه های ارزشیابی برنامه های آموزش پزشکی مورد تأکید قرار داد. به طور گسترده در بین استادان علوم پزشکی این توافق وجود دارد که اثرات محیط آموزشی (هم محیط آکادمیک و هم محیط بالینی)، از تعیین کننده های مهم نگرش ها، دانش، مهارت ها، پیشرفت و رفتارهای دانشجویان است. ارزشیابی محیط آموزشی آکادمیک و بالینی کلید ارایه برنامه های آموزشی با کیفیت مطلوب و دانشجو محور است (شیرازی و همکاران، ۱۳۹۳).

پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک از 56 گویه و 6 خرده مقیاس جو کلی دانشکده (9 سوال)، یاددهی (10 سوال)، استادان (10 سوال)...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش میزان توجه دانش آموزان به هوش چندگانه و ابعاد آن

پرسشنامه سنجش میزان توجه دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان توجه دانش آموزان به هوش چندگانه  و ابعاد آن از نظر آموزگاران توسط عزیزی مقدم (۱۳۸۶) و بر اساس ابعاد هوش چندگانه ساخته شده است و دارای ۲۵ سوال می باشد که برای هر يک از ابعاد هوش چند سوال  طراحی شده است.معلمان به خوبی از این حقیقت آگاهند كه كلاس پر ازدانش آموزانی است كه با یكدیگر متفاوتند . هر دانش آموز از یك فرهنگ متفاوت می آید. پیش زمینه فرهنگی و اقتصادی هر یك سطوح متفاوتی از علاقه ،روش های متفاوت ابراز وجود و نقاط ضعف متفاوت را ایجاد می كند.

پرسشنامه سنجش میزان توجه دانش آموزان به هوش چندگانه  و ابعاد آن از نظر آموزگاران توسط عزیزی مقدم (1386) و بر اساس ابعاد...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز ۱۹۸۶

پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز 1986

پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز ۱۹۸۶ به منظور ارزیابی دو بعد رشد معنویت: اگاهی از وجود خداوند و کیفیت رابطه با خدا طراحی شده است . این نسخه دارای ۶ مقیاس است . پرسشنامه سنجش معنویت یک ابزار خود گزارشی و دارای ۴۷ عبارت است. که بعضی از عبارات آن از دو بخش تشکیل شده است. ۶ مقیاس عبارتند از اگاهی ،پذیرش واقعی، ناامیدی، بزرگنمایی، بی ثباتی،مدیریت بداشت. نسخه اولیه آزمون دارای ۵ مقیاس: آگاهی، پذیرش واقعی، ناامیدی، بزرگنمایی و بی ثباتی بود ، در سال ۲۰۰۲ هال وادواردز مقیاس را مورد تجدید نظر قرار داده و زیر مقیاس مدیریت برداشت را بر آن افزودند. بنابراین نسخه فعلی دارای ۶ زیر مقیاس زیر است.پرسشنامه سنجش معنویت یک ابزار خود گزارشی و دارای ۴۷ عبارت است. که بعضی از عبارات آن از دو بخش تشکیل شده است.

پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز 1986 به منظور ارزیابی دو بعد رشد معنویت: اگاهی از وجود خداوند و کیفیت رابطه با خدا طر...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان  دارای ۳۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس اجتماعی شدن در دانش آموزان است. طیف پاسخگویی آن از نوع طیف شش گزینه ای است.

اجتماعی شدن یا جامعه پذیری مفهومی است که به توصیف و تبیین چگونگی رفتارهایی می پردازد که فرد را قادر می سازد تا با فرهنگ جامعه خودش سازش یابد. در واقع، جامعه پذیری «فرآیندی است که بر اساس آن، فرد به اکتساب قوانین، رفتار و نظام باورها و بازخوردهای جامعه یا گروه مشخصی دست می یابد تا بتواند در درون آن جامعه زندگی کند». در جامعه پذیری، جامعه به القای ارزش ها و هنجارهای خویش به افراد نائل می آید .

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان  دارای 30 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس اجتماعی شدن در دانش آموزان است. ط...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل

پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل

پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل داراي ۲۳ سوال بوده و هدف آن بر سنجش عملكرد جنسي زنان متاهل از ابعاد مختلف-ميل جنسي، برانگيختگي، ارگاسم، فرونشيني، پايداري عملكرد جنسي، رضايت از فعاليت جنسي-مي باشد.

فعاليت های جنسی در انسان علاوه بر غريـزه ،بسيار حيـاتی بـوده و  مفـاهيم مـذهبی، عرفـانی، تـاريخی گرفته است. در طول تاريخ، انسان ها حداقل به منظور توليـد مثل و تداوم نسل خود نيازمند برقـراری آميـزش جنـسی بوده اند.  يانگ ميزان خرسندی از روابط جنسی و توانـايی فـرد در ايجـاد لذت دوطرفه را رضايت جنـسی مـي نامنـد.  اسـتحكام روابط زناشويی بدون داشتن روابط جنسی رضـايت بخـش به خطر می افتد.يانگ در اين زمينه بيـان مـی دارد كـه ميزان خرسندی از روابط جنسی و توانـايی فـرد در ايجـاد لذت دوطرفه را رضايت جنـسی مـي نامنـد . اسـتحكام روابط زناشويی بدون داشتن روابط جنسی رضـايت بخـش به خطر می افتد.  لـذت جنـسي از مهمتـرين لـذت هـايي است كه يك فرد در طول عمر خود از آن بهره مند ميشود و اين لذت است كه سختي های زنـدگي و مـشكلات بـين زوجين را قابل تحمل می نمايد .

پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل داراي 23 سوال بوده و هدف آن بر سنجش عملكرد جنسي زنان متاهل از ابعاد مختلف-ميل جنسي،...

ادامه مطلب »

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت-SCQ

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت-SCQ

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت-SCQ در سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۷ توسط کارال را جرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده است.این آزمون شامل دو فرم است که در هر دو آنها مجموعه ای یکسان از ۲۵ زوج صفت شخصیتی متضاد ارائه شده است که آزمودنی در پاسخ گویی به فرم اول بر اساس اینکه خود را چگونه میبیند. و در فرم دوم چگونه میخواهد باشد. توصیف کند.در این آزمون بالا بودن خودپنداره به معنای تطابق نداشتن بین خود واقعی و خود آرمانی است.

بخش بزرگی از سلامت روانی و عاطفی فرد بسته به احساسی است که درباره خود دارد در علم روانشناسی دید و نگرش ذهنی که هر شخص نسبت به ابعاد شخصیتی و عاطفی خود دارد را «خودپنداره می نامند». خودپنداره در واقع همان تصویر و برداشتی است که تک تک انسان ها از خود در ذهن شان می سازند. برداشت افراد از خودشان تا حد زیادی به وسیله تجارب گذشته شان(شکست و موفقیت ها) و آنچه دیگران درباره شان فکر می کنند و از بازخورد عمل دیگران شکل می گیرد.

اکثر مواقع افراد دید صحیح و شفافی نسبت به خود، توانمندی ها و استعدادها و یا حتی فیزیک بدنی شان ندارند. شناخت و داشتن دیدگاهی صحیح از خود اهمیت ویژه ای دارد برداشتی که هر شخص از خود دارد بر رفتار و عملکرد وی تاثیر می گذارد. و بسیاری از تصمیمات مهم زندگی براساس همین خودپنداره شکل می گیرد. انسان ها معمولاً همان گونه عمل می کنند که فکر می کنند اگر افکاری نادرست داشته باشند قادر به تصمیم گیری مناسب نخواهند بود

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت-SCQ در سال 1938 تا 1957 توسط کارال را جرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد ت...

ادامه مطلب »

مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان-SASA

مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان-SASA

 

مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان-SASA به بررسی گونه ای از اختلالات اضطرابی که در دورة نوجوانی شایع است می پردازد. اضطراب اجتماعی (ترس مرضی اجتماعی) یکی از شایعترین اختلالات اضطرابی نوجوانان بهشمار میرود. اضطراب اجتماعی دلشوره شدید و طولانی در موقعیتهای اجتماعی یا اجرایی (مانند ورزش کردن،تکنوازی کردن ، یا امتحان مهمی را دادن) میباشد که ممکن است باعث خجالت شود یا امکان این وجود دارد کهدیگران فرد را بهطور منفی ارزشیابی کنند.

تمامی نوجوانان در بعضی مواقع در موقعیتهاي اجتماعی احساسنگرانی میکنند و دوست ندارند دیگران فکر بدی در مورد آنها بکنند، ولی برای بعضی نوجوانان اضطراب اجتماعی رنج زیادي به همراه دارد و از حضور و مشارکت آنها در فعالیتهاي روزمره جلوگیري میکند. نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی، ممکن است در مورد آنچه مردم در باره آنها فکر میکنند یا درباره آنچه انجام میدهند یا شرم آور و تحقیرآمیز بودن آنچه میگویند، به شدت نگران شوند؛ممکن است تصور کنند که هر اشتباهی به یک فاجعه میانجامد، و باعث این میشود که معلمانشان سر آنها داد بزنند یا دوستانشان براي هیچوقت دیگر با آنهابه گردش و تفریح نروند.

  مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان-SASA به بررسی گونه ای از اختلالات اضطرابی که در دورة نوجوانی شایع است می پردازد. اض...

ادامه مطلب »

مقياس رتبه ای بورتنر برای سنجش تيپ A

مقياس رتبه ای بورتنر برای سنجش تيپ A شامل ۱۴ ماده است و هر ماده از دو عبارت تشكيل شده كه در دو سری يك پيوستار ۱۱ نقطه ای ليكرت قرار گرفته اند و نمره هر فرد در دامنه ای (۱۵۴-۰) قرار می گيرد. نقطه قراردادی ۷۰ را می توان برای جداسازی تيپ A‌ از B در نظر گرفت. زیرا دامنه نمره ها (۷۰-۰) به سوی الگوی رفتاری B ‌نزدیک تر است تا تیپ A. البته هر چه نمره فرد کمتر باشد، الگوی رفتاری تیپ B در او قوی تر است.

تیپ شخصیتی به اشخاصی اشاره می‌کند که چندین صفت یا ویژگی مشترک دارند. در حالت غیررسمی ممکن است خود شما در ارتباط با تیپ شخصیتی طبقاتی را در ذهن داشته باشید، مانند: تیپ مدیر، تیپ ورزشکار، تیپ مادرانه، تیپ سوسول و تیپ خورهٔ تکنولوژی و غیره. اگر بخواهیم هر یک از این تیپ‌های غیررسمی را تعریف کنیم، برای هر یک از آن‌ها مجموعه‌ای از ویژگی‌های متفاوت را در نظر خواهیم گرفت. در طول سالیان طولانی، روان‌شناسان برای طبقه‌بندی شخصیتها به انواع تیپ‌ها، روش‌های بسیاری را مطرح کرده‌اند. مثلاً روان‌شناس سوئیسی کارل یونگ بر این باور بود که مردم یا درون‌گرا هستند و یا برون‌گرا. اشخاص برون‌گرا معاشرتی هستند و به بیرون خود توجه دارند. اما اشخاص درون‌گرا، تودار هستند. به طور کلی این طبقه‌بندی‌ها ناکافی هستند و نمی‌توانند تفاوت‌های شخصیتی را نشان بدهند. به همین دلیل درجه‌بندی مردم بر پایهٔ فهرستی از ویژگی‌ها، در مقایسه با طبقه‌بندی آن‌ها به دو یا سه تیپ شخصیتی، اطلاعات بیشتری را در اختیار می‌گذارد.

 

مشخصات مقياس رتبه ای بورتنر برای سنجش تيپ A 

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۳
نوع فایل:word

جهت دانلود مقياس رتبه ای بورتنر برای سنجش تيپ A  بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

 

مقياس رتبه ای بورتنر برای سنجش تيپ A شامل 14 ماده است و هر ماده از دو عبارت تشكيل شده كه در دو سری يك پيوستار 11 نقطه ای...

ادامه مطلب »

مقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی

مقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی

مقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی دارای ۳۲ سوال بوده و هدف آن ارزيابي علائم سندرم قبل از قاعدگی از ابعاد مختلف (علايم روحي – رفتاری، علايم جسمي) می باشد. شيوه نمره دهي آن بر اساس طيف ليكرت چهار گزينه ای است.

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شناختی – رفتاری شادمانی برکاهش علائم سندرم پیش ازقاعدگی وافزایش شادمانی زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی بود، بدین منظوردر قالب یک طرح نیمه تجربی تعداد ۶۰ آزمودنی به روش تصادفی از بین زنان مراجعه کننده به مراکز آموزشی، پزشکی و سایر مراکز رجوع زنان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش وگواه جایگزین شدند. سپس افراد گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت آموزش شادمانی به روش فوردایس- اصفهان قرار گرفتند. در مورد هر دو گروه پیش آزمون و پس آ زمون با پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه سنجش علائم سندرم پیش از قاعدگی به عمل آ مد. همچنین دو هفته بعد وسپس یک ماه پس از اتمام جلسات در مورد هر دو گروه پیگیری انجام شد. نتایج حاکی ازآ ن است که آموزش شادمانی بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی ، کاهش علائم افسردگی سندرم پیش از قاعدگى، کاهش علائم اضطراب سندرم پیش از قاعدگى، کاهش علائم تحریک پذیری سندرم پیش از قاعدگی، کاهش علائم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی و افزایش شادمانی موثراست. همچنین نتایج پیگیری در گروه آزمایش حاکی از ماندگاری اثر آموزش بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی و افزایش شادمانی است.

 

مشخصات مقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی

 

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پمقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

مقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی دارای 32 سوال بوده و هدف آن ارزيابي علائم سندرم قبل از قاعدگی از ابعاد مختلف (علايم روحي...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش استرس در کودکان

پرسشنامه سنجش استرس در کودکان دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش استرس در کودکان است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است.

در حالیکه کودکان نه مشغله کاری دارند و نه مشکل مالی، اما عوامل بسیار زیادی وجود دارد که ممکن است در کودک استرس ایجاد کرده و آنها را مضطرب کند. اما تشخیص استرس در کودکان به سادگی امکان پذیر نیست.بیشتر والدین دنیای کودک را دنیایی پر از شور و نشاط و بدون هرگونه استرس و نگرانی می دانند و از آنجا که خودشان از فرزندانشان محافظت و مراقبت کرده ونیازهایشان را تامین می کنند، خیلی به عوامل استرس زا توجه ندارند. عوامل گوناگونی مثل محیط خانواده، بیماری یا مرگ یکی از افراد خانواده، جدایی پدر و مادر از یکدیگر، ترس از تاریکی و… وجود دارد که می تواند باعث ایجاد استرس کودکان شود، حتی کودکان کم سن و سال.

پرسشنامه سنجش استرس در کودکان دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش استرس در کودکان است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است. در...

ادامه مطلب »