پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE توسط شرر ، مادوکس،پرنتیک-دون،جاکوبس و راجرز (۱۹۸۲)به عنوان ابزاری برای تعیین سطوح مختلف کارآمدی عمومی ساخته شده است(براتی،۱۳۷۶،نقل از مژدهی،۱۳۸۲).این آزمون انتظارات خودکارآمدی در مواردی مانند مهارتهای اجتماعی یا شایستگی های حرفه ای نوشته شده است.

این موارد بر موضوع های زیر متمرکز هستند :
الف-گرایش به آغاز نمودن رفتار
ب- تمایل به تکمیل رفتار
ج-پافشاری در صورت ناکامی
نسخه اصلی آزمون ۳۶ ماده بود که بر اساس تحلیل انجام شده،ماده هایی که در هر یک از عوامل اجتماعی و عمومی بار عاملی ۴۰را داشتند،حذف نشدند.بر این اساس ۱۳ ماده ای دارای این ویژگی نبود حذف وآزمون به ۲۳ ماده کاهش یافت.از این ۲۳ ماده،۱۷ ماده خود کارآمدی عمومی را می سنجد(مژدهی،۱۳۸۲ بر همین اساس پرسشنامه ۱۷ ماده خودکارآمدی شرر و همکاران شکل گرفت.

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE توسط شرر ، مادوکس،پرنتیک-دون،جاکوبس و راجرز (1982)به عنوان ابزاری برای تعیین سطوح مخت...

ادامه مطلب »

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه (THE SCHEMA QUESTIONNAIRE (SHORT FORM  توسط یانگ وبراون در سال ۲۰۰۱ وسیله ای خود گزارشی است به منظور ارزیابی طرح واره ها است ، این پرسش نامه دارای دو فرم بلند با ۲۰۵سئوال و فرم کوتاه ۷۵ سئوال می باشد. در فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره  YSQ  که برای اندازه گیری ۱۵ طرح واره ناسازگار اولیه براساس فرم بلند ساخته شده است.هر سئوال روی یک مقیاس لیکرت۶درجه ای است.
کاملاً غلط ۱
تقریباً غلط ۲
بیشتردرست تاغلط ۳
اندکی درست ۴
تقریباً درست ۵
کاملا ًدرست ۶

نمره ای رابرمبنای این که هر سئوال تا چه اندازه ای توصیف کننده وی است ،رتبه بندی می کند و نمره بالا نشان دهنده وجود طرح واره ناسازگار اولیه در بیمار است. در بیشتر مواقع از پرسشنامه بعنوان تکلیف خانگی استفاده می کند و آنرا به بیمار می دهد که درجلسه بعدی آن تحویل بدهد. سئوالات پرسش نامه براساس طرح واره ها گروه بندی شده اند . مقابل هر گروه از جمله ها ، یک کد دو حرفی وجود دارد که نشان می دهد کدام طرح واره اندازه گیری شده اند.

بررسی های متعددی درباره ویژگی های روان سنجی پرسشنامه (YSQ-SF ) انجام شده است.اولین پژوهش جامع درباره ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه توسط اسمیت و همکاران انجام شده است. در این پژوهش برای هر طرح واره ناسازگار اولیه ضریب آلفایی از ۸۳/.(برای طرح واره خود تحول نیافته/گرفتار)تا۹۶/.(برای طرح واره نقص/شرم)به دست آمدوضریب بازآمایی در جمعیت غیربالینی بین۵۰/.تا۸۲/.بود.همچنین آنها نشان دادند که این پرسشنامه بامقیاس های ناراحتی روان شناختی ،احساس ارزشمندی،آسیب پذیری شناختی نسبت به افسردگی و نشانه شناسی اختلالات شخصیت ،روایی همگرا وافتراقی خوبی نشان داده است.

مشخصات پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه YSQ

هدف:سنجش طرح واره های ناسازگار اولیه

اعتبار و روایی: دارد

تعداد صفحات:۱۱

شیوه نمره گذاری : دارد

نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 40,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه (THE SCHEMA QUESTIONNAIRE (SHORT FORM  توسط یانگ وبراون در سال 2001 وسیله ای خود گزارشی...

ادامه مطلب »