برچسب ها :ترجمه پایان نامه

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید شامل خود ارزیابی از مهارتهاي ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره هاي دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر ۱۸ داده می باشد که از طریق علامت گذاري روي یک مقیاس ۵ درجه اي (از نوع لیکرت) سنجیده می شود.کولینز و رید(۱۹۹۰، به نقل از پاکدامن،۱۳۸۰) بر پایه توصیفهایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت مواد پرسشنامه خود را تدارك دیده اند.

زیر مقیاس اضطراب (A) با دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن(C) یک بعد دو قطبی است که اساساً توصیفهاي ایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد(فنی ونوللر،۱۹۹۶) بنابراین نزدیک بودن (C) در تطابق با دلبستگی ایمن می باشد و زیر مقیاس وابستگی(D) را می توان تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد. مدت اجراي پرسشنامه کولینز ورید (RAAS)براساس زمینه یابی انجام شده ۱۰ دقیقه در نظر گرفته شده است( به نقل ازپاکدامن،۱۳۸۰).

مشخصات پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

Revised Adult Attachment Scale
روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۶
پروفایل :دارد
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید شامل خود ارزیابی از مهارتهاي ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبست...

ادامه مطلب »