برچسب ها :زیر مقیاس

پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران ۱۹۹۱ QRI

پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران 1991 QRI

پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران ۱۹۹۱ QRI یکی از بهترین ابزار هایی که برای سنجش کیفیت روابط ساخته شده است پرسشنامه کیفیت روابط (QRI) است.پرسشنامه کیفیت روابط (QRI) که معادل انگلیسی آن Quality of relationship inventory است در سال ۱۹۹۱ توسط پیرس و همکاران ساخته شد.این پرسشنامه دارای ۲۹ ماده بود اما در ویرایش بعدی آن ۴ ماده حذف شد و در نهایت ۲۵ ماده باقی ماند. شیوه نمره گذاری آن در طیف لیکرت ۴ درجه ای به صورت هیچ، کم، متوسط و زیاد است.پرسشنامه کیفیت روابط (QRI) دارای سه زیر مقیاس است:حمایت اجتماعی ادراک شده(۷ آیتم )، تعارض های بین فردی (۱۲ آیتم) و عمق روابط (۶ آیتم ). همچنین در هر یک از ۲۵ آیتم، فرد باید کیفیت روابط خود را با والدین، دوستان و همسر ارزیابی کند.

مشخصات پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران ۱۹۹۱ QRI

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران ۱۹۹۱ QRI بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران 1991 QRI یکی از بهترین ابزار هایی که برای سنجش کیفیت روابط ساخته شده است پرسشنامه کی...

ادامه مطلب »

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال ۱۹۹۵ توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بررسی انگیزه درونی،انگیزه بیرونی و بی انگیزگی در زمینه ورزش تهیه شد. پاسخ دهندگان باید با استفاده از یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای (اصلاً مطابقت نمی کند= ۱ تا کاملاً مطابقت می کند= ۷) مشخص کند که هر یک از ۲۸ عبارت مطرح شده و آزمودنی باید میزان نقش هر یک از عبارت را در فعالیت ورزشی اش مشخص سازد.

این آزمون از ۷ زیر مقیاس تشکیل یافته که هر یک از آنها دارای ۴ عبارت است این زیر مقیاس ها عبارتند از : انگیزه درونی- برای آگاهی، انگیزه درونی- برای موفقیت،انگیزه درونی-برای تجربه انگیزش،انگیزه انگیزه بیرونی-هویت،انگیزه بیرونی-درون فکنی، انگیزه بیرونی- مقررات بیرونی و بی انگیزگی.
شیوه نمره گذاری:
برای بدست آوردن نمره هر زیر مقیاس کافی است نمره همه عبارات مورد نظر را با هم جمع کنید. نمره بالا در هر زیر مقیاس نشان دهنده گرایش انگیزشی آزمودنی است.

پایایی و اعتبار:

پلتیر و همکاران به منظور هنجاریابی مقیاس انگیزش ورزشی آن را بر روی ۵۹۳ دانشجوی ورزشکار کانادایی اجرا کردند. آنها ضریب آلفای کرونباخ ۶ زیر مقیاس پرسشنامه را مطلوب و بین ۷۴/۰ تا ۸۰/۰ گزارش کردند و تنها ضریب آلفای زیر مقیاس هویت پایین تر (۶۳/۰) بوده است. …

مشخصات پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه انگیزه ورزش SMS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال 1995 توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بر...

ادامه مطلب »

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود ، توسط باس و پری ) ۲۹۹۱ ( مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل ۱۹ عبارت و چهار زیر مقیاس است.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:5 نوع فایل:word نسخه...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید شامل خود ارزیابی از مهارتهاي ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره هاي دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر ۱۸ داده می باشد که از طریق علامت گذاري روي یک مقیاس ۵ درجه اي (از نوع لیکرت) سنجیده می شود.کولینز و رید(۱۹۹۰، به نقل از پاکدامن،۱۳۸۰) بر پایه توصیفهایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت مواد پرسشنامه خود را تدارك دیده اند.

زیر مقیاس اضطراب (A) با دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن(C) یک بعد دو قطبی است که اساساً توصیفهاي ایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد(فنی ونوللر،۱۹۹۶) بنابراین نزدیک بودن (C) در تطابق با دلبستگی ایمن می باشد و زیر مقیاس وابستگی(D) را می توان تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد. مدت اجراي پرسشنامه کولینز ورید (RAAS)براساس زمینه یابی انجام شده ۱۰ دقیقه در نظر گرفته شده است( به نقل ازپاکدامن،۱۳۸۰).

مشخصات پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

Revised Adult Attachment Scale
روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۶
پروفایل :دارد
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید شامل خود ارزیابی از مهارتهاي ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبست...

ادامه مطلب »