برچسب ها :شیوه نمره گذاری

مقیاس نگرشهای مربوط به مسئولیت RAS

مقیاس نگرشهای مربوط به مسئولیت RAS

مقیاس نگرشهای مربوط به مسئولیت RAS دارای ۲۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی از نگرش ها و باورهای مردم نسبت به مسئولیت پذیری (نگرش مثبت و منفی) می باشد. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی از نگرش ها و باورهای مردم نسبت به مسئولیت پذیری (نگرش مثبت و منفی) می باشد. طیف نمره گذاری آن از نوع ۷ گزینه ای است. برای بدست اوردن امتیاز کلی پرسشنامه مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم محاسبه نمائید. این امتیاز دامنه ای از ۲۶ تا ۱۸۷ را خواهد داشت. نمرات بالاتر نشان دهنده نگرش مثبت و نمرات پایین تر نشان دهنده نگرش منفی فرد پاسخ دهنده نسبت به مسئولیت ها خواهد بود.

مشخصات مقیاس نگرشهای مربوط به مسئولیت RAS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود مقیاس نگرشهای مربوط به مسئولیت RAS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

مقیاس نگرشهای مربوط به مسئولیت RAS دارای 26 سوال بوده و هدف آن ارزیابی از نگرش ها و باورهای مردم نسبت به مسئولیت پذیری (...

ادامه مطلب »

پرسشنامه انگیزش سازمانی

پرسشنامه انگیزش سازمانی

پرسشنامه انگیزش سازمانی با هدف سنجش میزان انگیزش کارکنان در سازمان طراحی گردیده است. اين پرسشنامه متشکل است از دو جدول اصلي که هر کدامش چند گزاره دارد و تکميل آن به صورتي است که تکميل کنندگان بر روي گزينه هايي که به بهترين شکل احساسشان را تشريح مي کند علامت مي زنند اين طيف هفت گزينه اي از اصلا ً تا کاملاً است.

در پایان نامه اندان (۱۳۹۱) روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط چند تن از اساتید مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه¬گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (۰) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (۱+) به معناي پایائی کامل قرار می¬گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می¬شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پرسشنامه انگیزش سازمانی ۸۱/۰ بدست آمد.

مشخصات پرسشنامه انگیزش سازمانی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه انگیزش سازمانی بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه انگیزش سازمانی با هدف سنجش میزان انگیزش کارکنان در سازمان طراحی گردیده است. اين پرسشنامه متشکل است از دو جدول ا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان)

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان) که هدف آن بررسی عملکرد سازمانی با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان می باشد.روایی این پرسشنامه با استفاده از روش نظر مصححان محاسبه و قابل قبول گزارش شد. براي بررسي پايايي از روشهايي مانند اعتبار آزمون مجدد، فرم‌هاي موازي، دو نيمه كردن آزمون و آلفاي كرونباخ استفاده مي‌شود. معمول‌ترين آزمون پايايي براي سؤال‌هاي چند گزينه‌اي از نوع پژوهش حاضر ضريب آلفاي کرونباخ است که نوعي آزمون از سازگاري منطقي پاسخ‌هاي پاسخ‌دهندگان به همه سؤال‌ها در يک سنجه يا يک پرسشنامه مي‌باشد.

مشخصات پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی بر روی دکمه زیر کلیک کنید

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان) که هدف آن بررسی عملکرد سازمانی با توجه...

ادامه مطلب »

پرسشنامه امید به اشتغال

پرسشنامه امید به اشتغال

پرسشنامه امید به اشتغال دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان امید به اشتغال و عوامل موثر بر آن (علاقه به رشته تحصیلی، درآمد، منزلت اجتماعی، زمان، امکانات موجود در جامعه) می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای است. پرسشنامه امید به اشتغال دارای ۵ بعد بوده که در جدول زیر شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:

۱٫ علاقه به رشته تحصیلی ۴-۱
۲٫ درآمد ۹-۵
۳٫ منزلت اجتماعی ۱۲-۱۰
۴٫ زمان ۱۵-۱۳
۵٫ امکانات موجود در جامعه ۱۸-۱۶

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم محاسبه نمائید. این امتیاز دامنه ای از ۲۰ تا ۱۰۰ را خواهد داشت.نکته: برای مقایسه امید به اشتغال در دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف، این پرسشنامه را بین آنها توزیع و نمرات هر رشته را با سایر رشته ها مقایسه فرمائید.

روایی و پایایی
این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است. به منظور بدست آوردن روایی می توان از نظر کارشناسان و اساتید مربوطه (سه تن از اساتید) استفاده نمود. برای محاسبه پایایی پرسشنامه می توان قبل از اجرای پژوهش آن را بر روی یک گروه ۲۰ تا ۳۰ نفری اجرا نمود و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ آن را محاسبه نمود.

مشخصات پرسشنامه امید به اشتغال

 

نوع فایل:word
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۷

روایی و پایایی: دارد

جهت دانلود پرسشنامه امید به اشتغال بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه امید به اشتغال دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان امید به اشتغال و عوامل موثر بر آن (علاقه به رشته تحصیل...

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی SF-36

پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی SF-36

پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی SF-36: کیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزان رضایت از این وضع. سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت سیستم فرهنگی و ارزش‌هایی که او در آن‌ها زندگی می‌کند می‌داند که در ارتباط با هدف‌ها، انتظارات، استانداردها و نگرانی‌های اوست. پرسشنامه‌های بسیاری برای سنجش کیفیت زندگی ابداع شده‌اند که معروف ترین آن‌ها پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36) است.

پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی SF-36 دارای ۳۶ سوال است و از ۸ زیرمقیاس تشکیل شده است و هر زیرمقیاس متشکل از ۲ الی ۱۰ ماده است. هشت زیرمقیاس این پرسشنامه عبارتند از: عملکرد جسمی (PF)، اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی (RP)، اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی (RE)، انرژی/خستگی (EF)، بهزیستی هیجانی (EW)، کارکرد اجتماعی (SF)، درد (P) و سلامت عمومی (GH). همچنین از ادغام زیر مقیاس ها دو زیرمقیاس کلی با نام های سلامت جسمی و سلامت روانی به دست می‌آید. در این پرسشنامه نمره پایین‌تر نشان دهنده کیفیت زندگی پایین‌تر است و برعکس.

مشخصات پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی SF-36

روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی SF-36 بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی SF-36: کیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزان رضایت از این وضع....

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت های اوقات فراغت دانش آموزان

پرسشنامه مهارت های اوقات فراغت دانش آموزان

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۶۳ سوال بوده و هدف آن سنجش مهارت های فراغتی دانش آموزان از ابعاد مختلف (مهارت تصمیم گیری، مهارت آگاهی از فراغت، مهارت روابط اجتماعی، خودآگاهی) می باشد. در این پرسشنامه برای نمره گذاری از طیف لیکرت استفاده شده است .

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه مهارت های اوقات فراغت دانش آموزان روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:5 نوع...

ادامه مطلب »

پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر آگر و توماس (STMI)

پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر آگر و توماس (STMI)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر (STMI) توسط ریچارد دی. آگر و ادوین جی. توماس (۱۹۹۳) ساخته شده است که از ۴۳ گویه و ۴ خرده مقیاس درمانگر – میانجی گر (T-M) (4 سوال)، میانجی گر (M) (9 سوال)، میانجی گر – فرد هدف (M-TP) (28 سوال) و فرد هدف (TP) (2 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش توان بالقوه ی زوجین برای عمل نمودن به مثابه ی یک میانجی گر تغییر درمانی برنامه ریزی شده بکار می رود.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر آگر و توماس (STMI) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صف...

ادامه مطلب »

پرسشنامه افسردگی بک – فرم بلند

پرسشنامه افسردگی بک – فرم بلند

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۷
نوع فایل:word

این پرسشنامه از ۲۱ ماده تشکیل شده که آزمودنی برای هر ماده یکی از چهار گزینه ای را که نشان دهنده شدت علامت افسردگی در مورد خویش است را بر می گزیند. هر ماده نمره ای بین صفر تا ۳ می گیرد و بدین ترتیب نمره کل پرسشنامه دامنه ای از صفر تا ۶۳ دارد. ۲۱ ماده پرسشنامه افسردگی بک در سه گروه نشانه های عاطفی، شناختی و جسمانی افسردگی طبقه بندی می شود.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه افسردگی بک - فرم بلند روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:7 نوع فایل:word ا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه

پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی است. این اختلال یک حالت روان‌شناختی نابهنجار است که به وسیله کاهش خلق و علاقه، احساس گناه، دشوار شدن تمرکز، از دست دادن اشتها و افکار مرگ یا خودکشی مشخص می‌شود. فرد افسرده به آینده بدبین است، تسلیم سرنوشت شده و به ایجاد تغییر در شرایط و یاری گرفتن امیدی ندارد. برخی از نشانه های افسردگی نظیر خستگی مفرط و بازخوردهای شناختی حاکی از درماندگی و نا‌امیدی و از دست دادن روحیه مبارزه‌گری است و می‌تواند برکیفیت زندگی تاثیر منفی داشته باشند.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:۶ نوع فایل:word...

ادامه مطلب »

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال ۱۹۹۵ توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بررسی انگیزه درونی،انگیزه بیرونی و بی انگیزگی در زمینه ورزش تهیه شد. پاسخ دهندگان باید با استفاده از یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای (اصلاً مطابقت نمی کند= ۱ تا کاملاً مطابقت می کند= ۷) مشخص کند که هر یک از ۲۸ عبارت مطرح شده و آزمودنی باید میزان نقش هر یک از عبارت را در فعالیت ورزشی اش مشخص سازد.

این آزمون از ۷ زیر مقیاس تشکیل یافته که هر یک از آنها دارای ۴ عبارت است این زیر مقیاس ها عبارتند از : انگیزه درونی- برای آگاهی، انگیزه درونی- برای موفقیت،انگیزه درونی-برای تجربه انگیزش،انگیزه انگیزه بیرونی-هویت،انگیزه بیرونی-درون فکنی، انگیزه بیرونی- مقررات بیرونی و بی انگیزگی.
شیوه نمره گذاری:
برای بدست آوردن نمره هر زیر مقیاس کافی است نمره همه عبارات مورد نظر را با هم جمع کنید. نمره بالا در هر زیر مقیاس نشان دهنده گرایش انگیزشی آزمودنی است.

پایایی و اعتبار:

پلتیر و همکاران به منظور هنجاریابی مقیاس انگیزش ورزشی آن را بر روی ۵۹۳ دانشجوی ورزشکار کانادایی اجرا کردند. آنها ضریب آلفای کرونباخ ۶ زیر مقیاس پرسشنامه را مطلوب و بین ۷۴/۰ تا ۸۰/۰ گزارش کردند و تنها ضریب آلفای زیر مقیاس هویت پایین تر (۶۳/۰) بوده است. …

مشخصات پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه انگیزه ورزش SMS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال 1995 توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بر...

ادامه مطلب »