برچسب ها :ضریب آلفای کرونباخ

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال ۱۹۹۵ توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بررسی انگیزه درونی،انگیزه بیرونی و بی انگیزگی در زمینه ورزش تهیه شد. پاسخ دهندگان باید با استفاده از یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای (اصلاً مطابقت نمی کند= ۱ تا کاملاً مطابقت می کند= ۷) مشخص کند که هر یک از ۲۸ عبارت مطرح شده و آزمودنی باید میزان نقش هر یک از عبارت را در فعالیت ورزشی اش مشخص سازد.

این آزمون از ۷ زیر مقیاس تشکیل یافته که هر یک از آنها دارای ۴ عبارت است این زیر مقیاس ها عبارتند از : انگیزه درونی- برای آگاهی، انگیزه درونی- برای موفقیت،انگیزه درونی-برای تجربه انگیزش،انگیزه انگیزه بیرونی-هویت،انگیزه بیرونی-درون فکنی، انگیزه بیرونی- مقررات بیرونی و بی انگیزگی.
شیوه نمره گذاری:
برای بدست آوردن نمره هر زیر مقیاس کافی است نمره همه عبارات مورد نظر را با هم جمع کنید. نمره بالا در هر زیر مقیاس نشان دهنده گرایش انگیزشی آزمودنی است.

پایایی و اعتبار:

پلتیر و همکاران به منظور هنجاریابی مقیاس انگیزش ورزشی آن را بر روی ۵۹۳ دانشجوی ورزشکار کانادایی اجرا کردند. آنها ضریب آلفای کرونباخ ۶ زیر مقیاس پرسشنامه را مطلوب و بین ۷۴/۰ تا ۸۰/۰ گزارش کردند و تنها ضریب آلفای زیر مقیاس هویت پایین تر (۶۳/۰) بوده است. …

مشخصات پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه انگیزه ورزش SMS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال 1995 توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بر...

ادامه مطلب »

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران (PTM-R)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه۸
نوع فایل:word

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده (PTM-R) توسط کارلو و همکاران (۲۰۰۳) ساخته شده است. فرم ۲۳ گویه ای این مقیاس اساساً برای ارزیابی خودگزارش دهی از ۶ نوع رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دانشگاه تدوین گردید. کارلو و راندل (۲۰۰۲) ضرایب برازش مدل مناسبی را با استفاده از تحلیل عامل تأییدی در دانشجویان دانشگاه گزارش نمودند.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران (PTM-R) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود ، توسط باس و پری ) ۲۹۹۱ ( مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل ۱۹ عبارت و چهار زیر مقیاس است.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:5 نوع فایل:word نسخه...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت های مقابله ای (ACSI-28)

پرسشنامه مهارت های مقابله ای(ACSI-28)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۷
نوع فایل:word

پرسشنامه مهارت های مقابله ای (کنار آمدن) یک آزمون ۲۸ سوالی است که شامل طیف وسیعی از مهارت های روانی است که در موقعیت های مختلف بازی و شرایط مسابقه، عکس العمل ورزشکاران را مورد ارزیابی قرار می دهد. به طور مثال این پرسشنامه در کشور های صاحب نام در ورزش بیس بال و سافتبال بسیار کاربرد داشته است

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه مهارت های مقابله ای(ACSI-28) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:7 نوع فایل...

ادامه مطلب »

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

 این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده که توسط رایت ۲۰۰۳ طراحی شده و هدف آن سنجش میزان وسوسه برای مصرف مواد مخدر است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت ۵ گزینه ای است.

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 نوع فایل:word...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اهداف تولید به هنگام (JIT)

پرسشنامه اهداف تولید به هنگام (JIT)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان اثر بخشی تولید به هنگام از ابعاد مختلف ( رقابت پذیری، کارایی در تولید، صرفه جویی در زمان، مواد و…) می باشد.در طراحی پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکریت استفاده شده که یکی از رایج ترین مقیاس ها ی اندازه گیری به شمار می رود.

رایگان – دانلود فایل

پرسشنامه اهداف تولید به هنگام (JIT) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:4 نوع فایل:w...

ادامه مطلب »

پرسشنامه استاندارد خلاقیت

پرسشنامه استاندارد خلاقیت

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۸
نوع فایل:word

پرسشنامه خلاقیت دارای ۴۰ سوال بوده و توسط دکتر سلطانی تدوین گردیده است.گیلفورد (۱۹۵۰) : خلاقیت را مجموعه ای از توانایی ها و خصیصه ها که موجب تفکر خلاق می شود و مستلزم سلامت روانی، انعطاف پذیری و اصالت می باشد (فیضی،۱۳۸۸).در این پژوهش منظور از خلاقیت نمره ایست که کارکنان به سوالات ۴۰ گویه ای پرسشنامه خلاقیت می دهند.

RIAL 20,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه استاندارد خلاقیت روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:8 نوع فایل:word پرسشنا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۶
نوع فایل:word

پرسشنامه راهبردی شناختی تنظیم هیجان توسط گرنفسکی و همکاران(۲۰۰۱)ساخته شده است که ۳۶ آیتم دارد.پاسخ گویی به هر یک از آیتم های آن به صورت مقیاس لیکرت پنج درجه ای (۱=تقریبا هرگز، تا ۵=همیشه) می باشد.این پرسشنامه دارای دو راهبرد مثبت ومنفی تنظیم شناختی هیجان و ۹ زیر مقیاس است.

RIAL 18,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تع...

ادامه مطلب »

پرسش نامه سازگاری اسپانیر

پرسش نامه سازگاری اسپانیر

روایی و اعتبار :دارد

روش نمره گذاری و دستورالعمل اجرا :دارد

تعداد صفحات:۷

نوع فایل:Word

این مقیاس یک ابزار ۳۲ سؤالی برای ارزیابی کیفیت رابطه ی زناشویی ازنظر زن یا شوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند . این ابزار برای دو هدف ساخته شده است . می توان با به دست آوردن کل نمرات، از این ابزار برای اندازه گیری رضایت کلی دریک رابطه صمیمانه استفاده کرد.

پرسش نامه سازگاری اسپانیر روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستورالعمل اجرا :دارد تعداد صفحات:7 نوع فایل:Word این مق...

ادامه مطلب »

مقیاس خودسنجی پرخاشگری آیزنک و گلین ویلسون

مقیاس خودسنجی پرخاشگری آیزنک و گلین ویلسون

روایی و اعتبار :دارد

روش نمره گذاری و دستورالعمل اجرا :دارد

تعداد صفحات:۱۰

نوع فایل:Word

 

این مقیاس از سی سوال سه گزینه ای تشکیل می شودکه آزمون خشونت در مقابل دل رحمی آیزنک استخراج شده است. آیزنک معتقد است، نمود هایی که در افراد خشن مشاهده می شوند عبارتند از پرخاشگری، پرمدعایی، پیروزی طلبی، زیرکی، هیجان خواهی، تعصب در عقیده و مردانگی. آیزنک، بر اساس این هفت معیار، ۲۱۰ سوال مطرح کرد که ۳۰ سوال آن به معیار پرخاشگری مربوط بود.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

مقیاس خودسنجی پرخاشگری آیزنک و گلین ویلسون روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستورالعمل اجرا :دارد تعداد صفحات:10 نو...

ادامه مطلب »