برچسب ها :مقیاس لیکرت

پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت

پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت در سال ۱۳۸۷ توسط اکرم رحیمی راد برای سنجش عوامل اصلی هويت و مؤلفه های روانشناختی مرتبط با آن ساخته شده است که از ۶۴ سوال تشکیل شده است.

هویّت یا کیستی به مجموعه نگرش‌ها، ویژگی‌ها و روحیات که یک فرد و آنچه وی را از دیگران متمایز می‌کند، گفته می‌شود.
هویت انسانی
هویت انسانی، مقوله‌ای اجتماعی است. همه انسانها به هنگام تولد، فارغ از اینکه در کجای زمین به دنیا می‌آیند و یا از چه تعلق قومی و قبیله‌ای برخوردارند، دارای ویژگی‌های یکسان نوع انسانی، در میان انواع موجودات زنده هستند و هیچ گونه تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند؛ بنابراین، مقوله هویت انسانی که در دوران رشد و تکوین انسان در جامعه شکل می‌گیرد، کاملاً اجتماعی و جامعه شناسانه است و ربطی به خون و نژاد و رنگ پوست و … ندارد.

پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت در سال ۱۳۸۷ توسط اکرم رحیمی راد برای سنجش عوامل اصلی هويت و مؤلفه های روانشناختی مرتبط با...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه ۴۴ سوالی ، دارای مقیاس لیکرت (از نوع چهار گزینه ای) است. به این نحو که در مقابل هر عبارت، چهار گزینه قرار گرفته که هر گزینه، میزان رویداد هر عبارت را از (۱) به ندرت رخ می دهد، (۲) گاهی رخ می دهد، (۳) زیاد رخ می دهدو (۴) بسیار زیاد رخ می دهد، نشان می دهد. هر گروه از سوالات پرسشنامه، یک بعد از ابعاد هفتگانه سلامت سازمانی را می سنجد و مجموع سوالات یک یا چند بعد، یک سطح از سطوح سه گانه کنترل و مسئولیت را می سنجد.

پایایی (اعتبار) و روایی
اعتبار این پرسشنامه از طریق روش بازآزمایی بدست امده و طی آن، ابتدا پرسشنامه بر روی ۴۰ نفر از معلمان اجرا گردیده و پس از گجذشت ۲۰ تا ۲۵ روز، مجددا بر روی همان گروه ۴۰ نفر معلمان (که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند)، اجرا شده است و بین نمرات حاصل در دو بار اجرا، ضریب همبستگی محاسبه گردیده است. ضریب اعتبار حاصل ۹۰/۰ بوده است که در سطح ۰۰۱/۰ معنی دار می باشد.

همچنین ضریب همسانی درونی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. ضرایب آلفای کرونباخ حاصل از محاسبه ضریب همسانی درونی سوالات هر بعد و ضرایب آلفای کرونباخ حاصل از محاسبه ضریب همسانی درونی سوالات سطوح سه گانه (نهادی، اداری و فنی)، نشان داده شده است……..

مشخصات پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه 44 سوالی ، دارای مقیاس لیکرت (از نوع چهار گزینه ای) است. به این نحو که در مقابل هر عبارت، چ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف RADQ

پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف RADQ

پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف RADQ توسط راندولف (۲۰۰۰) براي کمک به رواندرمانگران و کارکنان مدرسه براي معرفی و تشخيص اختلال دلبستگی در کودکان سنين ٥ تا ١٨ سال طراحی شد.فرم اصلی این پرسشنامه يك چك ليست ۳۰ سؤالي است كه والدين يا مراقب كودك تكميل مي كنند و شامل مشكلات متعددي است كه مراقب كودك در طول ۲ سال اخير مشاهده كرده است (مورگان ، ۲۰۰۴؛ وايدمن ، ٢٠٠٦).
توجه: در طی هنجاریابی که توسط موحد ابطحی (۱۳۹۱) انجام شده است تعداد گویه ها به ۲۵ عدد کاهش یافت.

مشخصات پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف RADQ

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف RADQ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف RADQ توسط راندولف (2000) براي کمک به رواندرمانگران و کارکنان مدرسه براي معرفی و تشخيص اخ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت دارای ۴۲ گویه بوده و از هفت مولفه ی زیر تشکیل شده است.

توانایی (گویه های ۱-۲-۳-۲۰)،

وضوح (گویه های ۴-۵-۶-۷-۸-۳۸-۳۹)،

کمک (گویه های ۹-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵)،

مشوق (گویه های ۱۶-۱۸-۱۹-۲۱-۲۲-۲۵)،

ارزیابی (گویه های ۲۳-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷)،

اعتبار (گویه های ۱۷-۲۴-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹)،

و محیط (گویه های ۱۰-۱۴-۴۰-۴۱-۴۲) را مورد سنجش قرار می دهد.

عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی دانست . از اینرو عملکرد سازمانی به این موضوع مربوط می شود که یک سازمان چه مقدار به اهداف خود رسیده است(سنفورد ،۲۰۰۹).

مشخصات پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۹
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت بر روی دکمه زیر کلیک کنید

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت دارای 42 گویه بوده و از هفت مولفه ی زیر تشکیل شده است. توانایی (گویه های 1-2-3-2...

ادامه مطلب »

مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS

مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS

مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS در سال ۱۹۹۳ توسط برور و همکاران به منظور سنجش هویت ورزشی ورزشکاران ساخته شده است. این آزمون یک ابزار خودگزارشی ۱۰ عبارتی است که آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص سازد.

مقیاس هویت ورزشی دارای ۴ زیر مقیاس به این شرح است:مقیاس هویت ورزشی دارای ۴ زیر مقیاس به این شرح است:

  1. هویت اجتماعی ۳-۷ ۲۲
  2. هویت خود ۱-۲ ۲۳
  3. انحصاری بودن ۴-۵-۹ ۳۴
  4. آسیب پذیری عاطفی منفی ۱۰-۸ ۲

برای بدست آوردن نمره هویت ورزشی کلی باید امتیاز هر ۱۰ عبارات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر نشان دهنده این مطلب است که آزمودنی به خوبی نقش خود به عنوان یک ورزشکار را پذیرفته است در مقابل نمره پایین در این مقیاس حاکی از آن است که فرد برای نقش ورزشی خود سرمایه گذاری اندکی کرده است.

روایی و پایاییضریب آلفای کرونباخ زیرمقیاس های آزمون هویت ورزشی بدین شرح گزارش شده است:زیرمقیاس هویت فردی = ۷۶/۰زیرمقیاس هویت اجتماعی = ۶۲/۰زیرمقیاس انحصاری بودن = ۷۸/۰زیرمقیاس آسیب پذیری عاطفی منفی = ۶۱/۰ضریب آلفای مقیاس کلی هویت ورزش = ۸۳/۰پایایی بازآزمایی مقیاس هویت ورزشی نیز ۸۹/۰=r بوده است.اعتبار همگرای آزمون از طریق همبستگی متوسط آن با مقیاس نقش خود(کوری و ویز ۱۹۸۹ ۶۱/۰=r) و ۳ زیر مقیاس پرسشنامه جهت گیری ورزشی (گیل و دیتر ۱۹۸۸ ۵۳/۰ تا ۲۶/۰=r) به اثبات رسیده است.

 مشخصات مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

 جهت دانلود مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – خرید ودانلود فایل

مقیاس هویت ورزشی برور-AIMS در سال 1993 توسط برور و همکاران به منظور سنجش هویت ورزشی ورزشکاران ساخته شده است. این آزمون ی...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو :پروژه هسته اصلی در کسب و کار و ساختمان است و مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی به عنوان ابزاری راهبردی جهت موفقیت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد(صنایعی و همکاران، ۱۳۹۱). پروژه هسته اصلی در کسب و کار و ساختمان است و مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی به عنوان ابزاری راهبردی جهت موفقیت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد(صنایعی و همکاران،۱۳۹۱).

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از ۱ تا ۵ نمره گذاری شده است. به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

A. تحلیل بر اساس مولفه¬های پرسشنامه

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه¬ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه¬ها داده ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.  چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را محاسبه کنید.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه¬ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه آنالیز هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید. مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک متغیر دیگر بگیرید.

مشخصات پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو.

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۷
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

 

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو :پروژه هسته اصلی در کسب و کار و ساختمان است و مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی به عنوان ابزا...

ادامه مطلب »

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال ۱۹۹۵ توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بررسی انگیزه درونی،انگیزه بیرونی و بی انگیزگی در زمینه ورزش تهیه شد. پاسخ دهندگان باید با استفاده از یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای (اصلاً مطابقت نمی کند= ۱ تا کاملاً مطابقت می کند= ۷) مشخص کند که هر یک از ۲۸ عبارت مطرح شده و آزمودنی باید میزان نقش هر یک از عبارت را در فعالیت ورزشی اش مشخص سازد.

این آزمون از ۷ زیر مقیاس تشکیل یافته که هر یک از آنها دارای ۴ عبارت است این زیر مقیاس ها عبارتند از : انگیزه درونی- برای آگاهی، انگیزه درونی- برای موفقیت،انگیزه درونی-برای تجربه انگیزش،انگیزه انگیزه بیرونی-هویت،انگیزه بیرونی-درون فکنی، انگیزه بیرونی- مقررات بیرونی و بی انگیزگی.
شیوه نمره گذاری:
برای بدست آوردن نمره هر زیر مقیاس کافی است نمره همه عبارات مورد نظر را با هم جمع کنید. نمره بالا در هر زیر مقیاس نشان دهنده گرایش انگیزشی آزمودنی است.

پایایی و اعتبار:

پلتیر و همکاران به منظور هنجاریابی مقیاس انگیزش ورزشی آن را بر روی ۵۹۳ دانشجوی ورزشکار کانادایی اجرا کردند. آنها ضریب آلفای کرونباخ ۶ زیر مقیاس پرسشنامه را مطلوب و بین ۷۴/۰ تا ۸۰/۰ گزارش کردند و تنها ضریب آلفای زیر مقیاس هویت پایین تر (۶۳/۰) بوده است. …

مشخصات پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه انگیزه ورزش SMS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال 1995 توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بر...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال، ۱۹۹۸)

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال، ۱۹۹۸)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۵
نوع فایل:word

پرسشنامه سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال (۱۹۹۸) دارای ۳ بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می¬باشد که هفت خرده مقیاس شبکه¬ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش¬ها، تعهد را مورد بررسی قرار می¬دهد و در ۲۸ گویه تنظیم شده و بر اساس مقیاس پنج گزینه¬ای لیکرت (خیلی موافقم= ۵، موافقم= ۴، نظری ندارم= ۳، مخالفم= ۲ و خیلی مخالفم= ۱) ساخته شده است.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال، 1998) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:...

ادامه مطلب »

پرسشنامه رهبری اخلاقی

پرسشنامه رهبری اخلاقی

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

پرسشنامه رهبری اخلاقی عمادی فر) ۱۳۸۸ ( پنج مؤلفه رهبری اخلاقی را در قالب ۴۱ گویه می سنجد، که مولفه های آن عبارتند از: صداقت و درستی، تنظیم فعالیتها در چارچوب اخلاقی، اعتماد، تلاش در جهت ارتقای کارکنان، اجازه ابراز عقاید مخالف. این پرسشنامه در مقیاس چهار درجه ای لیکرت)کاملا موافق، موافق، مخالف، کاملا مخالف( تهیه و تنظیم شده است.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه رهبری اخلاقی روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:5 نوع فایل:word پرسشنامه ر...

ادامه مطلب »

پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد

پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۱۱
نوع فایل:word

ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد است، پرسشنامه در قالب ۳۳ سؤال با مقیاس رتبه های تنظیم شده که در مقیاس لیکرت طیف ۱ تا ۴را در بر می گیرد. کمترین مقدارعددی ۱و بیشترین مقدار عدد ۴ در نظر گرفته شد. مؤلفه های این پرسشنامه عبارتند از: آموزش شغلی، غنی سازی شغلی، تفویض اختیار، انگیزه های فردی، سبک مدیریت مشارکتی و نگرش شغلی است. از کارکنان خواسته شده پس از مطالعه هر سؤال نظرشان را در مورد آن مشخص نمایند .

RIAL 40,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه استاندارد تأثیر توانمندسازی بر عملکرد روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:1...

ادامه مطلب »