برچسب ها :ویژگی های روانسنجی

مقياس علاقه به پژوهش دکتر زرگر و همکاران ۱۳۹۰

مقياس علاقه به پژوهش دکتر زرگر و همکاران 1390

مقياس علاقه به پژوهش دکتر زرگر و همکاران ۱۳۹۰ داراي ۲۹ سوال بوده و هدف بررسي میزان علاقه به پژوهش از ابعاد مختلف (علاقه درونی، اختیار و پایداری، منزلت اجتماعی) مي باشد. شيوه نمره دهي آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه ای می باشد.

در پ‍ژوهش دکتر زرگر و همكاران (۱۳۹۰) روايي و پايايي اين پرسشنامه مورد آزمايش قرار گرفته است. تحليل عاملي تأييدي صورت گرفته بر روي گويه هاي پرسشنامه با استفاده از KMO، ساختار ۳ عاملي اين مقياس را تاييد نمود. همچنين براي پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد و مقدار اين ضريب براي اين عامل هاي علاقه درونی، اختیار و پایداری، منزلت اجتماعی به ترتیب ۹۴/۰، ۷۹/۰ و ۸۹/۰ . برای کل مقیاس ۹۵/۰ بدست امد كه حاكي از پايايي خوب اين مقياس است.

مشخصات مقياس علاقه به پژوهش دکتر زرگر و همکاران ۱۳۹۰

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود مقياس علاقه به پژوهش دکتر زرگر و همکاران ۱۳۹۰ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

مقياس علاقه به پژوهش دکتر زرگر و همکاران 1390 داراي 29 سوال بوده و هدف بررسي میزان علاقه به پژوهش از ابعاد مختلف (علاقه...

ادامه مطلب »

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال ۱۹۹۵ توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بررسی انگیزه درونی،انگیزه بیرونی و بی انگیزگی در زمینه ورزش تهیه شد. پاسخ دهندگان باید با استفاده از یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای (اصلاً مطابقت نمی کند= ۱ تا کاملاً مطابقت می کند= ۷) مشخص کند که هر یک از ۲۸ عبارت مطرح شده و آزمودنی باید میزان نقش هر یک از عبارت را در فعالیت ورزشی اش مشخص سازد.

این آزمون از ۷ زیر مقیاس تشکیل یافته که هر یک از آنها دارای ۴ عبارت است این زیر مقیاس ها عبارتند از : انگیزه درونی- برای آگاهی، انگیزه درونی- برای موفقیت،انگیزه درونی-برای تجربه انگیزش،انگیزه انگیزه بیرونی-هویت،انگیزه بیرونی-درون فکنی، انگیزه بیرونی- مقررات بیرونی و بی انگیزگی.
شیوه نمره گذاری:
برای بدست آوردن نمره هر زیر مقیاس کافی است نمره همه عبارات مورد نظر را با هم جمع کنید. نمره بالا در هر زیر مقیاس نشان دهنده گرایش انگیزشی آزمودنی است.

پایایی و اعتبار:

پلتیر و همکاران به منظور هنجاریابی مقیاس انگیزش ورزشی آن را بر روی ۵۹۳ دانشجوی ورزشکار کانادایی اجرا کردند. آنها ضریب آلفای کرونباخ ۶ زیر مقیاس پرسشنامه را مطلوب و بین ۷۴/۰ تا ۸۰/۰ گزارش کردند و تنها ضریب آلفای زیر مقیاس هویت پایین تر (۶۳/۰) بوده است. …

مشخصات پرسشنامه انگیزه ورزش SMS

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۵
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه انگیزه ورزش SMS بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه انگیزه ورزش SMS در سال 1995 توسط پلتیر و همکاران بر پلتیر و همکاران بر پایه خود تنظیمی دسی و ریان و به منظور بر...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ۱۲ آیتمی سلامت عمومی (GHQ-12)

پرسشنامه ۱۲ آیتمی سلامت عمومی (GHQ-12)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه۷
نوع فایل:word

از جمله ابزارهایی که به سنجش بهداشت روانی می پردازد، پرسشنامه سلامت عمومی است. این پرسشنامه برای اولین بار توسط گلدبرگ در سال ۱۹۷۲ تنطیم و به طور وسیع به منظور تشخیص اختلالات خفیف روانی به کار برده شده است.

RIAL 35,000 – خرید و دانلود فایل

پرسشنامه 12 آیتمی سلامت عمومی (GHQ-12) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه7 نوع فایل...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (۱۹۹۲)، حاوی ۳۹ عبارت پنج گزینه ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از گزینه های اصلا نمی کند تا همیشه صدق می کند ابراز می نماید. نسخه اصلی این سیاهه دارای ۴۰ عبارت است که یک عبارت به دلیل عدم انطباق با فرهنگ ایران حذف شد .عبارات این پرسشنامه در دو زمینه رفتارهای مثبت و منفی هستند. هر عبارت دارای شش گزینه است.

RIAL 20,000 – خرید ودانلود فایل

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) روایی و اعتبار :دارد روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد تعداد صفحه:6 نوع...

ادامه مطلب »